TrueBusiness Techno Notes Mar18

TrueBusiness TECHNO NOTES Business Technology Workstyle Innovation March 2018 Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Bitcoin Digital Asset ควรระวัง DDos Protection เสริมความปลอดภัยใหองคกรแหงอนาคต ตอนรับซัมเมอร ลองใตเที่ยวเมืองรอง