TrueBusiness Techno Notes Jul17

TrueBusiness TECHNO NOTES Business Technology Workstyle Innovation July 2017 Startup สวนเติมเต็มสำคัญของธุรกิจไทย Co-Working Space เปลี่ยนบรรยากาศกับที่นั่งทำงานสุดชิค Smart Home บานอัจฉริยะที่ตอบรับทุกไลฟสไตล