Tribe Topics Aug. 2017 TRB-147 August Topics v2

V O L U M E 1 I S S U E 7 a u g us t 2 0 1 7 TRIBE TOPICS 6 t i p s f o r u n d e r s ta n d i n g t h e em p lo y ee e x p e r ie n c e WHAT’S IT LIKE TO STAND IN YOUR EMPLOYEES’ SHOES?