Top Flight 08-2017 - Page 37

35 ИН Т Е РВЬЮ : А н д р е й З ВЯГ ИНЦ Е В В а д и м ПРЫГО В Н и ко л а й А Н Д РЕ Е В Д а р ь я БА Ш В ИН О ВА В л а д и с л а в М Е Л ЬНИКО В* * Разговоры с авторитетами в свои х областях. ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ TOP FLIGHT №08(95) АВГУСТ 2017