Top Flight 01/02-2018 - Page 23

21 м н е н и я у в а ж а е м ы х а в т о р о в Анна АНДРОНОВА — о пу тешествии в Париж и Лон дон. Ирина МИТРОШКИНА — о макияже д ля полета.   Ксения КНЯЗЕВА — о ф е с т и в а л ь н о м к и н о. * T O P F L I G H T № 0 1 ( 1 0 0 ) Я Н В А Р Ь – Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 8 *А вторские колонки.