Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 27

Dochází ke spontánním i plánovaným akcím, které se však v první řadě zaměřují na dosažení určité míry narušení. Je kladen důraz na význam poškozující činnosti a rovněž na koordinaci. Zařazujeme zde válku, genocidu, mučení, kolektivní sebedestrukci, veřejné tresty a vládou podporovaný teror. 6 Rozptýlené útoky jsou poslední oblastí, kterou si představíme. Vyznačují se sabotážemi, žhářstvím, napadáním vládních funkcionářů nebo útoky s hlubšími, symbolickými úmysly. Rozptýlené útoky jsou poměrně málo koordinované a významnost páchaných činů je velmi malá. Ovšem za jistých okolností se může stát, že pro aktéry naberou činy na důležitosti a poté se z rozptýlených útoků stává koordinovaná destrukce. Počet zúčastněných aktérů bývá v relativně nízkých hodnotách. Můžeme však rozlišit tři typy interakcí, které v tomto druhu kolektivního násilí mohou nastat. První typ tvoří zúčastněné strany, jejichž síly jsou na stejné úrovni a jejich nenásilné potyčky, které občas přechází v násilí, se jmenují šarvátky. Pokud se objevuje jedna strana, která má značně větší předpoklady k tomu, aby svou nadřazenou pozici upevnila, označujeme jimi demonstrace síly. Poslední typ opět předpokládá výskyt jedné strany, která disponuje větším množstvím síly, ale oproti předchozímu typu se druhá strana pokouší uplatňovat občasné poškozovací akty. Pro tento druh je tak charakteristický odpor.7 Významová podstata činů Po porážce Adolfa Hitlera došlo k obsazení některých nacistických území Rudou armádou. V těchto zemích byl nastolen komunistický režim, který se postaral o to, aby komunistickým stranám nestála v cestě žádná překážka. Rok 1945 tak pro Evropu znamenal začátek nové etapy.8 Snaha bratrů Ctirada a Josefa Mašínových podílet se na třetím protikomunistickém odboji vycházela z jejich rodinných tradic a výchovy. Otec bratrů, Josef Mašín, byl válečný důstojník z dob první světové války, kdy se podílel na vzniku demokratického Československa.9 Do rodiny dále patřila maminka Zdena a mladší sestra bratrů (rovněž Zdena). 10 Za podnět k aktivitě bratří Mašínů lze považovat vývoj po únoru roku 1948.11 V této době již KSČ ovládala TILLY, CH. Politika kolektivního násilí, s. 107. TILLY, CH. Politika kolektivního násilí, s. 170-171. 8 KAPLAN, K. Československo v letech 1945-1948, 1. část. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 6. 9 Josef Mašín starší patřil do odbojové skupiny Tří králů, zaměřující se na zpravodajské sabotážní akce proti jednotkám SS na území protektorátu Čechy a Morava i v německé říši. 10 BURSÍK, T. Třetí odboj a skupina bratří Mašínů In Cesta na Severozápad. 1.vyd. Praha: Academia, 2010, s. 25. 11 BLAŽEK, P., ČVANČARA, J. Z války do války: dospívání bratří Ctirada a Josefa Mašínových ve vzpomínkách a fotografiích. In Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, 2013, roč. 7, č. 3, s. 108. 6 7 26