Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 66

Občanští demokraté odmítají nárůst minimální mzdy, zatímco levicoví komunisté jsou pro zvýšení minimální mzdy až na 14 tisíc korun.55 Křesťanská demokratická unie – česká strana lidová (KDU – ČSL) Po občanských demokratech se poslední stranou, která pokořila uzavírací klauzuli, stala unie křesťanských demokratů. Pro ně byly předčasné volby velmi důležité, jelikož mělo dojít k rozhodnutí, zda se po pauze jednoho volebního období vrátí do PS nebo zůstanou nadále mimo hru. Politickou kampaň křesťanských demokratů bych neviděl nijak agresivní či jakýmkoliv způsobem výraznou. Mířili na cílovou skupinu, kterou představovaly rodiny s dětmi a lidé žijící na venkově. KDU–ČSL je stranou masovou56, tzn. disponuje širokou základnou EIBL, O. Analýza volebních programů. In: HAVLÍK, V. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. s. 46. Opakem strany masové je strana kádrová, termín je historicky spojován s prostředím neformální skupiny vůdců působících většinou na půdě parlamentu. Jednalo se o uzavřené politické kluby, složené většinou z aristokratů, kteří neměli zájem o rozšiřování svých členů, což vzhledem k omezenosti volebního práva neměli zapotřebí. S rozšířením volebního práva byly strany nuceny reagovat. Od osmdesátých let 19. stol se objevily strany masové, ty se vyznačují početnou členskou základnou, dále se vyznačují propracovanou organizační strukturou a fungujícím stranickým aparátem. Jako první s modelem masové strany přišli socialisté, byli následování politicky aktivními křesťany a agrárníky. Význam početné členské základny je při organizaci volebních kampaní, získávání voličů a financováním strany prostřednictvím členských příspěvků. Zdroj: Strmiska, M. – Hloušek, V. – Kopeček, L. – Chytílek, R. Politické strany moderní Evropy. s. 14 – 15. 55 56 65