Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 49

používat somu15 a pomalu se izoloval a odcizoval od svých bližních. Druhou nespokojenou osobou v této společností je Bernardův přítel Helmholtz Watson, který působí jako pedagog, píše scénáře pro pocitové filmy a vymýšlí hesla a verše pro hlasové nahrávky používané při hypnopedii. Helmholtz si díky své vysoké inteligenci a dlouhodobým zkušenostem ve svém oboru uvědomuje, že je jiný. Právě tato jeho inteligence, podobně jako vzhled u Bernarda, v něm vyvolává podobné pocitové stavy a pomalu se izoluje od celé společnosti. Obě tyto postavy na konci skončí deportací na tzv. ostrov, který by se dal chápat jako opozice v nuceném exilu.16 Ve zkrácené verzi by se dalo říct, že obyvatelé státu z knihy se nachází pod vládou, která pomocí důmyslného mechanizmu výchovy ovlivňuje celou společnost. Lze najít i slabou opozici, která je zastoupená v jednotlivcích, kteří by v rámci propracované výchovy mohli být bráni spíše jako náhodná anomálie, se kterou je třeba počítat a taky se s ní počítá. V takovém případě lze označit kritérium jednotná vláda za splněné a přiřadí se k němu symbol +. Dalším možným kritériem, které by se v knize mohlo objevit, je kritérium propracovaná ideologie. V knize autor píše o řádu, který byl před mnoha lety nastolen a který je pro obyvatele Světového státu definován jako svoboda v nesvobodě. Lidský úděl je v tomto světě naplněn neustálou prací, souložením a zábavou. Důvod je ten aby pro práci a zábavu neměli čas se zastavit a přemýšlet a pouze bezmyšlenkovitě jednali. Což je nutnost pro to, aby celá společnost mohla být stabilní. Lidé jsou zde šťastní, protože mají být a musejí být šťastní. Spokojenost a pocit štěstí je jednou z hlavních myšlenek celé ideologie. Dále je ideologie spojená s fanatickým uctíváním tzv. Forda Pána. Jedná se uměle vytvořené náboženství, čistě pro potřebu jednotného státu. Je to jediné a oficiální náboženství pro celý Světový stát. Občané toto náboženství slepě vyznávají a řídí se jeho zákony a přikázáními. Dalším prvkem ideologie je omezení hlubokých citů, jako je láska. Tyto silné city jsou příčinou destabilizace a mohly by zapříčinit možnou zkázu celého systému. Toto pravidlo se týká i negativních citů, jako nenávist, zuřivost a smutek. Na ty je v této společnosti jednoduchý lék, kterým je soma. Dále jsou občané povinni dodržovat všechny stanovy, které jím udává výchova a společnost. Jakékoliv odklonění od standardu je nemyslitelné a nepřijatelné. Celý režim je naplněný propracovanou ideologii, která ovlivňuje jak chování jedince ve sféře soukromé, tak i ve sféře pracovní a nenechává Soma je droga, která se využívá k umělému navození dobré nálady a pocitu štěstí, zejména v době smutku a depresí, které se neslučují s ideologií světového státu. Výhodou somy je i to, že na ní nevzniká závislost, nemá žádné vedlejší účinky a po jejím vyprchání může člověk ihned začít normálně fungovat (Tamtéž s.40) 16 HUXLEY, Aldous. Konec civilizace: (Brave New World). Vyd. 4., V nakl. Maťa 3. Praha: Maťa, 2011, 198 s. Šťastné zítřky (Maťa). ISBN 978-80-7287-150-6. 15 48