Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 47

jako úmyslné a zejména důmyslné použití donucovacích prostředků k vyvolání strachu a donucení lidí k poslušnosti, oddanosti a loajalitě. Může jít o teror fyzický nebo psychický.8 Může jít o formu zatýkání, mučení nebo věznění. Linz ve své knize popisuje například praktiky Sovětů nebo Nacistů, kteří budovali pracovní tábory a internační tábory, nebo zatýkali a popravovali nepohodlné osoby, které svými myšlenkami a činy ohrožovali stabilitu režimu.9 Dalším charakteristickým znakem totalitního režimu je účelná a více méně nutná participace občanu buď v různých organizacích napojených, nebo podporujících vládnoucí stranu a režim. Popřípadě účast občanů na různých důležitých událostech, oslavách nebo mítincích. Účast v organizacích nebo na akcích k propagandě bývá prezentována jako „dobrovolná“, ale jednoduše řečeno, neúčast se trestá. Člověk je tak povinen účastni se, aby nebyl případně později perzekuován.10 Tento charakteristický znak by se dal shrnout pod kritérium s názvem povinná participace. S touto participací občanů na různých událostech by se dala spojit ještě jedna charakteristika, ze které by mohlo vzejít další kritérium. Jde o snahu režimu prostřednictvím zapojení občanů izolovat jednotlivce k lepší manipulaci. Rozložení celé masové společnosti na jednotlivce a následné jejích přetvoření na masu stejných, názorově jednotných individuí, kvůli lepší manipulaci a ovládnutí společnosti.11 Už z této charakteristiky vyplývá samotné kritérium, které by se dalo pojmenovat jako unifikace společnosti. Celá společnosti tak jako celek jedná ve prospěch „svůj“ i ve prospěch strany a režimu. Výše vytvořená kritéria, která jsou jednotná vláda, propracovaná ideologie, kontrola represivního aparátu, přítomnost teroru, povinná participace a unifikace společnosti dále poslouží jako klíčové prvky k určení politického režimu, který ve své knize popisuje Aldous Huxley12. K určení zda se jedná o totalitní režim nebo ne poslouží srovnávací matice. Matice se vyplní buď znaménky plus, nebo znaménky mínus, podle toho jestli se budou nebo nebudou kritéria nacházet v politickém režimu, který ve své knize nastínil Aldous Huxley. Podle této matice a jejího vyplnění bude možné zjistit, zda se v daném politickém režimu vyskytují prvky totalitního režimu. Konkrétní podoba srovnávací matice vypadat jako tabulka (Tab. 1), která se skládá ze dvou řádků a sedmi sloupců. V případě, že se kritérium v knize objeví, bude políčko Merriam-webster. Terror [online]. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: http://www.merriamwebster.com/dictionary/terror 9 LINZ, Juan José. Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000, s. 103. ISBN 1-55587-890-3. 10 Tamtéž s. 70 11 Tamtéž s. 66 12 HUXLEY, Aldous. Konec civilizace: (Brave New World). Vyd. 4., V nakl. Maťa 3. Praha: Maťa, 2011, 198 s. Šťastné zítřky (Maťa). ISBN 978-80-7287-150-6. 8 46