Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 43

každý jinou úroveň sdíleného rodičovství. Ozbrojené složky EZLN, jež jsou z těchto subjektů nejstarší, zakazují ženám mít děti, a tedy jim umožňují účastnit se veřejné sféry potlačením té soukromé. Tu sice tvoří silně autoritativní ozbrojené složky EZLN, ale platí v ní rovnost mezi pohlavími. Velikým záporem takového uspořádání je však fakt, že při absenci dětí nedochází k jejich ovlivnění, tedy předání nového genderového uspořádání. V případě politické participace je situace odlišná. Oproti armádě je zde přítomný soukromý sektor. Avšak ten veřejný, který ženy vybízí k aktivní participaci, po nich požaduje míru účasti neumožňující výkon veškerých domácích prací. Pro jeho úspěch je tedy nutná alespoň dílčí účast mužů v soukromé sféře. Mohli bychom tedy hovořit o ideálním modelu, jehož dopadem je sdílené rodičovství tak, jak jej popisuje Nancy Chodorow. Tedy s aktivní rolí muže v domácnosti. Reálně k tomuto ale nedochází. Neochota mužů přistoupit na nové rozdělení rolí nutí ženy zůstat v soukromém sektoru, protože jinak by tento sektor zůstal neobsazen, jak je tomu v armádě. Posledním uskupením jsou kolektivy. Tato uskupení sice pracují v rámci oblastí, jenž byla ženám přisouzena patriarchální společností, avšak s možností výdělku a vlastní organizace práce. Na druhé straně ale ženy vykonávají i domácí práce a muži tak nemusí pronikat do soukromého sektoru. Kolektivům se tak daří nabourávat určité stereotypy. Ovšem tyto stereotypy se týkají zejména žen. EZLN se tak snaží svou aktivitou naplnit pouze jednu polovinu sdíleného rodičovství a doufá, že k té druhé dojde samovolně. V tomto ohledu jsou cíle EZLN shodné s tezí Nancy Chodorow o sdíleném rodičovství. Navíc, jak bylo uvedeno u Revolučního zákona, EZLN využívá i princip uznání Jessicy Benjamin tím, že samo uznalo ženy jako mužům rovné a vybízí je k aktivní profilaci sebe sama. Z tohoto pohledu je feminismus EZLN totožný s Winnicottovským feminismem. Tento fakt potvrzuje i rétorika žen v EZLN. Podle nich není cílem výměna patriarchátu za matriarchát, ale vytvoření rovného prostředí. Hnutí tedy operuje s myšlenkou rovnosti obou pohlaví. 42