Tmavomodrý svět 1/2016 Únor - Page 38

utrpěla. Ženich měl právo vrátit nebo vyměnit svou manželku za její sestru, pokud byla dlouhodobě nemocná, nebo pokud nebyla schopna porodit dítě.10 Patriarchální zřízení se projevovalo i v jiných aspektech indiánského života. Byla a stále je dodržována se zásada patrilinearity11, která je doplňována patrolokalitou12. Hlavou rodiny je vždy nejstarší muž. Muži jsou až na výjimky i jedinými dědici.13 Uplatňování zapatistického feminismu na území kontrolovaném EZLN V roce 1994 se proti mexické vládě postavila Zapatova armáda národního osvobození (dále EZLN). Hnutí obvinilo vládu z porušování lidských práv indiánských obyvatel. Kromě toho hnutí EZLN v den svého vstupu na mezinárodní scénu zveřejnilo své revoluční zákony, z nichž pro tento článek tím nejdůležitějším je Revoluční zákon žen (Ley Revolucionaria de Mujeres). Hnutí uznalo stejná práva všem ženám bez ohledu na rasu, barvu pleti či politickou příslušnost, pokud se podřídí revolučním zákonům a pravidlům hnutí. Tento zákon obsahuje celkem 10 bodů a každý bod přitom garantuje ženám jiné právo.14 První bod zaručuje ženám právo účastnit se revolučního boje bez ohledu na vyznání, barvu pleti, či politickou příslušnost. Druhým bodem je ženám dáno právo pracovat a právo dostávat za tuto práci spravedlivou mzdu. Zákon také uděluje ženám privilegium mít tolik dětí, kolik samy chtějí a o kolik jsou schopny se postarat. Čtvrtým bodem je možnost žen participovat ve veřejném životě komunity a ujmout se vůdčí role, pokud byly svobodně a demokraticky zvoleny. Důležité je i právo na základní zdravotní péči pro ženy i jejich děti. Zákon také určuje ženám právo na vzdělání. Ženy si rovněž samy mohou vybrat partnera a zároveň nesmí být nuceny do manželství. Osmý bod říká, že ženy nesmí být bity či jinak týrány, ať už rodinným příslušníkem nebo jinou osobou. Zároveň ukládá vysoký trest za znásilnění nebo za pokus o něj.15 Další bod umožňuje ženám zastávat funkce v Zapatistickém hnutí nebo v jeho ozbrojených složkách.16 Na jedné straně bychom mohli tento revoluční zákon hodnotit jako nedostačující nebo příliš stručný, na straně druhé je však nutné si uvědomit, že porušuje tradiční patriarchální Tamtéž s. 51-53. P