TLR_Levensmiddelen brochure-TLR FOOD_BROCHURE_NL - Page 18

VIS EN ZEEVRUCHTEN Is uw vis nog steeds van de kwaliteit die u nastreeft? Vis en schaal- en schelpdieren behoren tot de meest verhandelde voedselproducten ter wereld. De productie verschuift geleidelijk van de wilde vangst naar aquacultuur, als gevolg van overbevissing en de groeiende vraag. De schaarste aan bepaalde visserijpro- ducten kan leiden tot ongeoorloofde vervanging door minder exclusieve soorten. ANALYSES VOOR VIS EN ZEEVRUCHTEN Residuen • Diergeneesmiddelen • Pesticiden (fungicides, herbicides, biocides) Chemische bestanddelen en contaminanten • Dioxines • PCB’s Kwaliteit is onder meer verbonden met de herkomst van de vissoorten. TLR kan fraude opsporen door deze herkomst te achterhalen. Bij deze analyses maken we gebruik van DNA-sequencing of PCR-technieken. 18 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) • Zware metalen zoals lood, cadmium en kwik • Radioactieve straling Microbiologische parameters en bederfparameters Een andere parameter voor kwaliteit is de versheid van • Totaal kiemgetal visserijproducten, te meten met de waarde van de • Pathogenen zoals salmonella en enteropathogene totale vluchtige base-stikstof (TVB-N). Binnen de Euro- E. coli (EHEC / STEC), Bacillus en Vibrio Spp pese Unie zijn hiervoor grenswaarden vastgesteld, net • Gisten als voor het histaminegehalte. Door bederf kan het • Schimmels histaminegehalte stijgen, met mogelijke voedselver- • TVB-N giftiging als gevolg. TVB-N en histamine behoren dus • Histamine eveneens tot de scope van TLR. En uiteraard bieden • Mycotoxines we ook microbiologische analyses, bijvoorbeeld voor gisten, schimmels, E. coli, Bacillus, norovirus en Vibrio Voedingswaarde en samenstelling Spp. • Eiwit • Vet Ook de voedingswaarde is belangrijk. TLR kan met • Koolhydraten meetapparatuur nauwkeurig de gehaltes aan eiwit, • Vitamines vet, koolhydraten, vocht en vitamines bepalen. Daar- • Mineralen naast kan TLR speuren naar (milieu) contaminanten en • Sporenelementen residuen zoals pesticiden, polycyclische aromatische • Vetzuursamenstelling koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines, PCB’s, zware meta- • Vocht len, residuen van diergeneesmiddelen en radioactieve besmetting.