tialo CAD daijest

      МЕТ ТОДИК ЗА 3 РЕК КА 3D КОНСТ ТРУИР РАНЕ ОТ О ТО ОМОГР РАФСК ИЗО КИ ОБРАЖ ЖЕНИЯ НА К Я КОСТИ И И ПРАК КТИЧЕСКОТО И ПР О РИЛОЖ ЖЕНИЕ ПРИ Е ИЗГРА И АЖДАН НА ИМПЛ НЕ ЛАНТИ И Явор Софронов Виктор М в, Митов, Ни иколай Николов, Гео орги Тодор ров (ТУ – Со офия) В настоящ щото изсле едване е п предложена методология за 3D реконст D трукция на кос стни изоб бражения(т томографс ски). Изгр раждането и е пр о редложено да се осъщес ствява без предвари з ително взи имане на отпечатък от коста с предвар о рителна хирург гическа оп перация, а с използва на 3D томограф ане фско изобра ажение на костта а и последваща тр римерна реконструк р кция. Получения тр римерен м модел се из зползва какато за изграж о ждане на модел на к м коста и сл ледващо моделиране по него и бързо е директ компю тно ютърно вир ртуално и изграждане на импланта и изр е работването му с технология „Вис сокоскорос стно фрезо оване с улт тразвук“ директно о хромкоб от балнови или тит танови спл лави или от специал о лизирана керамика. к ДИГИТА АЛИЗИРА АНЕ НА Ф ФИЗИЧЕ ЕСКИ ОБЕ ЕКТИ   О Основен етап при рекунстр руиране на кости е дигитал н лизирането, като от н неговото качествено изп пълнение зависи и успеш шния рез зултат. Предст тавлява п процес на измерван а ане/заснем мане чрез сензори на физи з и ическия 1