The Letters Magazine ВЫПУСК №1 - Page 112

THE LETTERS MAGAZINE СКОРОПИСЬ УС ТА В ш и р о ко ко н е ч н о е п е р о ВЯЗЬ ш и р о ко ко н е ч н о е п е р о ширина пера тоже бу к в а А в о з м ож н о добавление р а з л и ч н о го орнамента 112