The Journey The Journey 2017 - 18 - Page 72

R acnb Fkv. a¯mbn 10 Un Po-hn-X-¯n-\pw a-c-W-¯n-\pw C-S-bn-ep-Å A-h-km-\ L-«-am-Wv hmÀ-²-Iyw. B-bp-kp-s@-¦n \-½-fn `q-cn- `m-K-hpw Cu A-h-Ø-bn-eq-sS k-©-cn-t¨ a-Xn-bm-Iq. ap-s¼m-s¡ hmÀ-²-Iyw F-¶-Xv A-\p-{K-lo-X-am-b H-cp A-h-Ø-bm-bn-cp-¶p. Cu-iz-c³ C-h-cn-eq-sS \-ap-¡v A-\p-{K-lw sNm-cn-ªp. Im-e-N-{Iw th-K-X Iq-«n-b- t¸mÄ h-gn-bn-se-hn-sS-tbm X-e-ap-d-IÄ X-½n-ep-Å A-´-cw hÀ-²n-¡m³ Xp-S-§n. C-¶v \-½p-sS k-aq-l- ¯n hmÀ-²-Iy-¯n F-¯n-b-hÀ-¡v H-cm-{i-b-hpw _-lp-am-\-hpw \Â-I-s¸-Sp-¶n-Ã. \-½p-sS ]p-Xn-b X-e- ap-d ]-e-t¸m-gpw A-h-cp-sS Nn-´-I-sf I-®p-a-S-¨v F-XnÀ- ¡m-\pw X-¿m-dm-bn. A-§-s\-bm-Wv hmÀ-²-Iyw F-¶ _m-[y-X P-\n-¡p-¶-Xv. Po-hn-Xm-\p-`-h-§-fp-sS th-en-tb-ä-§Ä DÄ- ¯m-fp-I-fn D-Å-t¸m-gpw B-cm-epw hm-bn-¡-s¸-Sm- sX t]m-Ip-¶ ]-g-In-b ]p-kv-X-I-am-Ip-¶p hmÀ-²-Iyw. {]m-b-am-b-h-cp-sS Po-hn-Xw A-Ô-Im-c-hpw Zpx-J-§-fpw \n-d-ª-Xm-Wv. A-hÀ-¡v B-ßo-b-hpw im-co-cn-I-hpw am-\-kn-I-hp-am-b th-Z-\-I-fp@­v. A-h-sc a-\-Ên-em- ¡p-hm-t\m {i-²n-¡p-hm-t\m H-¶pw C-¶-s¯ ]p-Xp- X-e-ap-d-bv-¡v km-[n-¡p-¶n-Ã. hÀ-j-§Ä sIm-gn-ªp ho-gp-t¼mÄ X-sâ A-h-Ø C-Xn-epw tam-i-am-bn-cn-¡pw A§Ise Ccp­ taL§Ä Icbm³ sh¼p¶p Zqsc thgm¼Â tIgp¶p ac¨nÃIsf amcpX³ XgpIp¶p ]mZkzc§fpsS \mZw t]mse taL§Ä Nncn¡p¶p ]p¯p¼pIÄ BÀ¯p Nncn¡p¶p Ipf¡Shn XhfIfpsS \mZkzctafw acs¡m¼nse Iq«n InfnIÄ ]Xp§p¶p sXdn¡p¶ shůpÅnIÄ Fs­³ a\Xmcn ]pfI§Ä Cu \\p¯ kÔybn AhfpsS hchn\mbn Rm³ Im¯ncn¡p¶p. global public school F-¶v Nn-´n-¡p-hm³ ]p-Xp-X-e-ap-d X-¿m-dm-Ip-¶n-Ã. Po-hn-X-km-b-´-\-¯n X-§-fp-sS A-cn-In a-¡-fp@­m-bn-cp-s¶-¦n F-¶m-{K-ln-¡m-¯ am-Xm-]n- Xm-¡Ä Ip-d-hm-bn-cn-¡mw. F-¶m C-¶-s¯ X-§- fp-sS Po-hn-X-km-l-N-cy-§Ä sa-¨-s¸-Sp-¯m³ th@­n ]p-Xn-b ta-¨nÂ-¸p-d-§Ä tX-Sn t]m-Ip-¶ a-¡Ä-¡v Cu B-{K-l-§Ä ]qÀ-¯n-bm-¡m³ km-[n-¡p-¶n-Ã. I-jv- S-¸m-Sp-I-fn-eq-sS h-fÀ-¯n h-en-b \n-e-bn F-¯n-¨ am-Xm-]n-Xm-¡-tfm-Sv C-¶-s¯ k-aq-l-¯n-\v H-cp I-S-¸m- Spw \-µn-bp-an-Ã. H-cn-¡Â Km-Ôn-Pn ]-d-ªp, ""Hm-tcm ho-Spw Hm- tcm hn-Zym-e-b-am-Wv. am-Xm-]n-Xm-¡Ä A-[ym-]-I-cpw.'' F-¶m C-¶v Po-hn-X-¯n a-¡Ä-¡v am-Xm-]n-Xm-¡Ä H-cp `m-c-am-bn tXm-¶p-t¼mÄ kz-´w kp-J-§Ä-¡pw ku-I-cy-§Ä-¡pw hn-e IÂ-¸n-¨p-sIm@­v am-Xm-]n- Xm-¡-sf hr-²-a-µn-c-§-fn sIm@­p-t]m-bn X-Åp-¶p. Iq-«p-Ip-Spw-_-§Ä \Â-In-bn-cp-¶ I-cp-X-epw kp-c- £n-X-Xz-hpw A-Wp-Ip-Spw-_-am-bn am-dp-t¼mÄ Ip-d- ªp-h-cp-¶p. hr-²-cn-eq-sS-bm-Wv ssZ-hw \-ap-¡v A-\p-{K- lw sNm-cn-bp-¶-Xv. A-§-s\ a-¡-fm-b \-ap-¡v \-½p-sS am-Xm-]n-Xm-¡-sf Aw-Ko-I-cn-¡p-I-bpw _-lp-am-\n-¡p- I-bpw sN-¿p-¶-Xp h-gn A-h-cp-sS A-\p-{K-l-¯m ssZ-h-¯n \n¶v Iq-Sp-X A-\p-{K-l-§Ä t\-Sm³ km-[n-¡-s«. acnb Fkv. a¯mbn 9 Un 72