The Journey The Journey 2017 - 18 - Page 66

R ®úÒÊiÉEò ¨ÉäxÉÉäxÉ 8 < ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÉ vÉxªÉ´ÉÉnù ½þ¨Éå <ºÉ ºÉÖnÆù®ú nÖùÊxɪÉÉ EòÉä näùxÉä Eäò ʱÉB* ºÉÖnÆù®ú ¡Úò±É +Éè®ú +i¦ÉÖiÉ ÊiÉiÉʱɪÉÉÄ SɨÉEòiÉÉ ºÉÚªÉÇ +Éè®ú BEò SÉÉÄnùÒ EòÉ SÉÉÄnù EòɱÉä +ÉEòÉ¶É Eäò ºÉÉlÉ SɨÉEòiÉÉ xÉIÉjÉ ªÉä ºÉ¦ÉÒ +i¦ÉÖiÉ EÞòÊiɪÉÉÄ ½þ¨ÉÉ®úÒ nÖùÊxɪÉÉ ¨Éå ½èþ +±ÉMÉ +±ÉMÉ +ɶSɪÉÇ SÉÒVÉå ½þ¨ÉÉ®úÉ +ɺÉ{ÉÉºÉ ½äþ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ÊEòiÉxÉÉ ºÉÖÆnù®ú ½þ¨ÉÉ®úÉ VÉÒ´ÉxÉ ¨Éhb÷±É ¡òʱÉiÉ ºÉÉä¨ÉÉxÉÒ 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¨Éé VÉÉiÉÒ ½ÚÄþ, ½þÉlÉ xɽþÓ ¨Éé +ÉiÉÒ ½ÚÄþ* ¨Éä®úÉ ¦ÉÉ<Ç ¤Éc÷É ¶ÉèiÉÉxÉ, ¤Éè`äö xÉÉEò {É®ú {ÉEòcä÷ EòÉxÉ* nùÉä ºÉÖÆnù®ú ±Éc÷Eäò, nùÉäxÉÉå BEò ®ÆúMÉ Eäò BEò ʤÉUôc÷ VÉÉB, iÉÉä nÚùºÉ®úÉ EòÉ¨É xÉ +ÉB* BEò MÉÖ¡òÉ Eäò nùÉä ®úJÉ´ÉɱÉä, nùÉäxÉå ±É¨¤Éä nùÉäxÉÉå EòɱÉä* ½þ®úÉ +É]õÉ ±ÉÉ±É {É®úÉÄ`öÉ, ºÉÊJɪÉå xÉä ʨɱÉEò®ú ¤ÉÉÄ]õÉ* {ªÉÉºÉ ±ÉMÉä iÉÉä {ÉÒ ±ÉäxÉÉ ¦ÉÖJÉ ±ÉMÉä iÉÉä JÉÉ ±ÉäxÉÉ `Æöb÷ ±ÉMÉä iÉÉä VɱÉÉ ±ÉäxÉÉ ¤ÉÉä±ÉÉä CªÉÉ? =kÉ®ú: 1.{É®úUôÉ<Ç, 2.Sɶ¨ÉÉ, 3.VÉÚiÉä, 4.¨ÉÚÄUäô, 5.¨Éè½ÆþnùÒ, 6.xÉÉÊ®úªÉ±É global public school 66