The Journey The Journey 2017 - 18 - Page 62

R xÉÒ±ÉÉ¦É ºÉÉä¨ÉÉxÉÒ 10 Ê¤É ÊVɺÉEòÉä ¨ÉÖJÉ ºÉä ¤ÉiɱÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ´ÉÉä |Éä¨É xɽþÓ ½éþ* ÊVɺÉEòÉä UÚôEò®ú VÉiɱÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ´ÉÉä |Éä¨É xɽþÓ ½éþ* ÊVɺɺÉä °üEò VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ´ÉÉä |Éä¨É xɽþÓ ½èþ* ÊVɺɺÉä ZÉÖEò VÉÉxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ, ´ÉÉä |Éä¨É xɽþÓ ½éþ* VÉÉä ¦ÉªÉ EòÉä nÚù®ú xÉ Eò®ú {ÉÉB, ´ÉÉä |Éä¨É xɽþÓ ½éþ* VÉÉä ¨ÉxÉ ¨Éå ´ÉäMÉ xÉ ¦É®ú {ÉÉB, ´ÉÉä |Éä¨É xɽþÓ ½éþ* Ê´É·ÉÉºÉ VɽþÉÄ Ê½þ±ÉiÉÉ VÉÉB, ´ÉÉä |Éä¨É xɽþÓ ½éþ* VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä |Éä¨É Eò®úxÉÉ xÉ ÊºÉJɱÉÉB, ´ÉÉä |Éä¨É xɽþÓ ½éþ* |Éä¨É ´ÉÉä ½éþ........... VÉÉä BEò Ênù±É ºÉä ÊxÉEò±ÉEò®ú nÚùºÉ®äú Ênù±É E Éä UÚô VÉÉB* +ʱɺÉÉ ¨ÉäÊ®ªÉ¨É 9 ¤ÉÒ {Éäb÷ ±ÉMÉÉ+Éä, {Éäb÷ ±ÉMÉÉ+Éä ½®úÉ ¦É®úÉ VÉMÉ VÉÒ´ÉxÉ {ÉÉ+Éä UɪÉÉ ªÉä ½þ¨ÉEòÉä näùiÉä ½èþ, ¡ò±É ªÉä ½þ¨ÉEòÉä näùiÉä ½èþ* ¤ÉÉfø ºÉä ½þ¨ÉEòÉä ¤ÉSÉÉiÉä ½èþ, |ÉnÚù¹ÉhÉ nÚù®ú ½þ]õÉiÉä ½èþ, ½þ¨É ¦ÉÒ {Éäb÷ ±ÉMÉÉBÄMÉä ºÉƺÉÉ®ú EòÉä ½þ®úÉ ¦É®úÉ ¤ÉxÉÉBÄMÉä* global public school 62