The Flawless Vision (In Hindi) The Flawless Vision (In Hindi) - Page 80

ÁŸ¡ŒÙ· Œ‡Ê¸Ÿ ‚... ÁŸŒÙ¸·! 55 ôÊÊŸ „UË „UÙÃÊ „ÒU, ©U‚ ‚Ê◊ŸflÊ‹Ê ◊ŸÈcÿ Á’‹∑ȧ‹ ŒÙÁ·Ã Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ „ÒU– •’ ŒÙÁ·Ã ‹ªÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU, Á»§⁄U ÷Ë ŒÙ· Á∑§‚∑§Ê? Á∑§‚Ë∑§Ê ŒÙ· ÃÙ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞ Ÿ? ÿ Á¡ÃŸ ŒÙ· „UÙÃ „Ò¥U, fl ‚÷ËU •Ê¬∑§ πÈŒ ∑§ „UË ŒÙ· „Ò¥U– πÈŒ ∑§ „UË ŒÙ· „Ò¥U, ∞‚Ê Á¡‚Ÿ ŒπÊ Ÿ„UË¥ „ÒU, ‚ÙøÊ Ÿ„UË¥ „ÒU •ı⁄U ©UŸ ŒÙ·Ù¥ ∑§Ê πÈŒ ÁŸ∑§Ê‹ ∑§⁄UÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU •ı⁄U ŒÍ‚⁄U ‹ÙªÙ¥ ¬⁄U •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÃÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU, ©U‚‚ •Êª ∑§Ê ÁflôÊÊŸ ‚Ê⁄UÊ ’¢Œ „UÙ ªÿÊ „ÒU, •≈U∑§ ªÿÊ „ÒU– •Ê¬∑§ ŒÙ· ¡’ ‚◊¤Ê ◊¥ •Ê∞°ª, Ã’ •Ê¬∑§Ù •Êª ∑§Ê ÁflôÊÊŸ ‡ÊÈM§ „U٪ʖ ’ÈÁh ∞Ä‚¬≈¸U, ŒÙ· ŒπŸ ◊¥ ß‚ ¡ªÃ˜ ◊¥ ∑§Ù߸ ŒÙÁ·Ã „UUË Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ ŒÙ· ÁŒπÃ „Ò¥U, fl„UË •¬ŸË ÷˝Ê¢Áà „ÒU– •Ê¬∑§Ù ‚◊¤Ê ◊¥ •Ê߸ ÿ„U ’Êà ÕÙ«U∏Ë-’„ÈUÃ? ¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÕÙ«∏UË •Ê߸– ŒÊŒÊüÊË — ∑§Ù߸ ŒÙÁ·Ã „UË Ÿ„UË¥ „ÒU– ŒÙÁ·Ã ÃÙ „U◊¥ ÿ„U ’ÈÁh •¢Œ⁄U ©UÀ≈UÊ ÁŒπÊÃË ⁄U„UÃË „ÒU •ı⁄U ß‚ËÁ‹∞ ÿ„U ‚Ê⁄UÊ ‚¢‚Ê⁄U π«∏UÊ ⁄U„UÊ „ÒU– ’ÈÁh ∑§Ù ŒÙ· ŒπŸÊ ’„ÈUà •ÊÃÊ „ÒU– “©U‚Ÿ ∞‚Ê Á∑§ÿÊ „ÒU Ÿ!” „U◊ ∑§„¥U Á∑§ “•¬Ÿ ŒÙ· ∑§Ê fláʸŸ ∑§⁄UÙ?” Ã’ ∑§„UªË, “∞‚Ê ∑ȧ¿U πÊ‚ Ÿ„UË¥ „ÒU– ∞∑§- ŒÙ ŒÙ· „Ò¥U, ’Ê$∑§Ë πÊ‚ Ÿ„UË¥ „ÒU–” ŒÙ· ŒπŸÊ, πÈŒ ∑§ „UË ‚ŒÊ! ¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ∑§Ù߸ ŒÙÁ·Ã Ÿ„UË¥ „ÒU, ÿ