The Flawless Vision (In Hindi) The Flawless Vision (In Hindi) - Page 70

ÁŸ¡ŒÙ· Œ‡Ê¸Ÿ ‚... ÁŸŒÙ¸·! 45 ∑§fl‹ôÊÊŸ ‚ûÊÊ ◊¥ „Uٕ٪– ¬⁄U •¢‡Ê ∑§fl‹ôÊÊŸ „UÙÃÊ „ÒU, ‚flÊZ‡Ê Ÿ„UË¥– •¢Œ⁄U π⁄UÊ’ ÁfløÊ⁄U •Ê∞°, ©Uã„¥U ŒπŸÊ, •ë¿U ÁfløÊ⁄U •Ê∞° ©Uã„¥U ŒπŸÊ– •ë¿U ¬⁄U ⁄Uʪ Ÿ„UË¥ •ı⁄U π⁄UÊ’ ¬⁄U m· Ÿ„UË¥U– •ë¿UÊ-’È⁄UÊ ŒπŸ ∑§Ë „U◊¥  ÊM§⁄Uà Ÿ„UË¥ „ÒU– ÄÿÙ¥Á∑§ ‚ûÊÊ „UË ◊Í‹ •¬Ÿ ∑§Ê’Í ◊¥ Ÿ„UË¥ „ÒU– ß‚Á‹∞ ôÊÊŸË ÄÿÊ ŒπÃ „Ò¥U? ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ∑§Ù ÁŸŒÙ¸· ŒπÃ „Ò¥U– ÄÿÙ¥Á∑§ ÿ„U ‚’ “Á«USøÊ¡¸” ◊¥ „ÒU, ©U‚◊¥ ©U‚ ’øÊ⁄U ∑§Ê ÄÿÊ ŒÙ·? •Ê¬∑§Ù ∑§Ù߸ ªÊ‹Ë Œ, fl„U “Á«USøÊ¡¸”– “’ÊÚ‚” •Ê¬∑§Ù ©U‹¤ÊŸ ◊¥ «UÊ‹ fl„U ÷Ë “Á«USøÊ¡¸” „UË „ÒU– ’ÊÚ‚ ÃÙ ÁŸÁ◊ûÊ „ÒU– Á∑§‚Ë∑§Ê ¡ªÃ˜ ◊¥ ŒÙ· Ÿ„UË¥ „ÒU– ¡Ù ŒÙ· ÁŒπÃ „Ò¥U, fl„U πÈŒ ∑§Ë „UË ÷Í‹ „ÒU •ı⁄U fl„UË “é‹¢«U‚¸” „Ò¥U •ı⁄U ©U‚‚ „UË ÿ„U ¡ªÃ˜ π«∏UÊ „ÒU– ŒÙ· ŒπŸ ‚, ©UÀ≈UÊ ŒπŸ ‚ „UË ’Ò⁄U ’¢œÃÊ „ÒU– ¬˝◊ûÊ ÷Êfl ‚ ÁŒπ¥ ¬⁄UŒÙ·... ß‚ ¡ªÃ˜ ◊¥ ∑§Ù߸ ªÈŸ„UªÊ⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿÁŒ ªÈŸ„UªÊ⁄U ÁŒπÃÊ „ÒU, fl„U „U◊Ê⁄UË πÈŒ ∑§Ë ∑§◊Ë „ÒU– ∑§Ù߸ ªÈŸ„UªÊ⁄U ÁŒπÃÊ „ÒU, fl„UË •Ê¬∑§Ê ¬˝◊ûÊ÷Êfl „ÒU– flÊSÃfl ◊¥ •¬˝U◊ûÊÃÊ „UÙŸË øÊÁ„U∞, Ã’ Á»§⁄U ∑§Ù߸ ªÈŸ„UªÊ⁄U ÁŒπªÊ „UË Ÿ„UË – ¥ ¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ¬˝◊ûÊ÷Êfl ÿÊŸË ÄÿÊ? ŒÊŒÊüÊË — flSÃÈ, flSÃÈ ∑§Ê Sfl÷Êfl øÍ∑ §  fl„U ¬˝◊ûÊ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– flSÃÈ •¬Ÿ ◊Í‹ œ◊¸ ◊¥ ⁄U„U fl„U •¬˝◊ûÊ ÷Êfl– flËÃ⁄Uʪ٥ Ÿ ∑§„UÊ ◊ÈÁÄà „UÃÈ •Ê¬ •¬ŸË ŸÊ‚◊¤ÊË ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ßÃŸÊ ‚Ê⁄UÊ ©U‹¤ÊÃ „UÙU– ©UŸ ©U‹¤ÊŸÙ¥ ∑§ Á‹∞ •Ê¬∑§Ù ◊Ȥʂ ¬Í¿UŸÊ øÊÁ„U∞ Á∑§ ◊ȤÊ ÿ„UÊ° ©U‹¤ÊŸ „ÒU, ÃÙ ß‚◊¥ ÄÿÊ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞? ß‚Á‹∞ ¬Í¿UŸÊ– ©U‚∑§ Á‹∞ „U◊ ‚à‚¢ª ⁄UπÃ „Ò¥U– ∞∑§ ∑§◊¸ ∑§◊ „UÙ ¡Ê∞, ÃÙ ©U‹¤ÊŸ¥ ÁŒŸ ¬⁄U ÁŒŸ ∑§◊ „UÙÃË ¡ÊÃË „Ò¥U– ∞∑§ ÁŒŸ ◊¥ ∞∑§ „UË ∑§◊¸ ÿÁŒ ∑§◊ ∑§⁄U ÃÙ ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ ŒÙ ∑§◊ ∑§⁄U ‚∑§ªÊ– ¬⁄U ÿ„U ÃÙ ⁄UÙ Ê ©U‹¤ÊŸ¥ «UÊ‹ÃÊ „UË ⁄U„UÃÊ „ÒU •ı⁄U ’…∏UÊÃÊ „UË ⁄U„UÃÊ „ÒU! ÿ ‚÷Ë ‹Ùª ÄÿÊ •⁄¢U«UË ∑§Ê Ã‹ ¬Ë∑§⁄U ÉÊÍ◊Ã „UÙ¥ª? ©UŸ∑§ ◊È°„U ¬⁄U