The Flawless Vision (In Hindi) The Flawless Vision (In Hindi) - Page 25

πÈŒ ∑§Ë ÷Í‹Ù¥ ∑§Ù πÈŒ.. Ã’ ‚¢¬Íáʸ „ÈU•Ê ÁŸ∑§Ê‹ ∑§„UÊ° Ã∑§ ◊Ÿ øÙπÊ „ÈU•Ê Ã’ Ã∑§ ™§¬⁄UË ÷ËÃ⁄UflÊ‹.. Á÷ãŸÃÊ ©UŸ ŒÙŸÙ¥ ∑§... 106 ‚¢¬Íáʸ ŒÙ· ⁄UÁ„Uà Œ‡ÊÊ... 107 ¡ÊªÎÁà ÷Í‹Ù¥ ∑§ ‚Ê◊Ÿ... 107 ß‚Á‹∞ “„U◊Ê⁄UÊ” Ÿ„UË¥ ™§¬⁄UË.. 108 ß‚Á‹∞ “ôÊÊŸË” Œ„UœÊ⁄UË... 109 ÷ËÃ⁄UflÊ‹ ÷ªflÊŸ ÁŒπÊ∞°... ¡ªÃ˜ ÁŸŒÙ¸· ÷ªflÊŸ Ÿ ŒπÊ ¡ª ÁŸŒÙ¸· 115 ŒÙ· ÁŒπÊ∞°, ∑§·Êÿ ÷Êfl ∑§ıŸ-‚Ë ŒÎÁCÔU ‚ ¡ª ÁŒπ.. 115 fl„UÊ° Á∑§‚ «UÊ°≈UÙª? Ãûfl ŒÎÁCÔU ‚ ¡ªÃ˜ ÁŸŒÙ¸· 116 Ÿ„UË¥ ∑§Ù߸ ŒÈ‡◊Ÿ •’... ¡ªÃ˜ ÁŸŒÙ¸·, ¬˝◊ÊáÊ ‚Á„Uà 118 ‚Ê°¬, Á’ë¿ÍU ÷Ë „Ò¥U ÁŸŒÙ¸·... ‡ÊË‹flÊŸ ∑§ ŒÙ ªÈáÊ 118 ◊„UÊflË⁄U Ÿ ÷Ë Œπ SflŒÙ· ÿ„U „ÒU ôÊÊŸ ∑§Ê Õ◊ʸ◊Ë≈U⁄U 119 •÷Œ ŒÎÁCÔU „UÙŸ ‚ ’Ÿ... ∞∑§ ⁄U∑§◊ •Ê¬ ◊ÊŸÙª? 120 ªë¿U-◊à ∑§Ë ¡Ù ∑§À¬ŸÊ... ŒÎÁCÔU ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚ÎÁCÔU 120 •Ê¡ ∑§Ê Œ‡Ê¸Ÿ •ı⁄U... ¡ª ÁŸŒÙ¸· •ŸÈ÷fl ◊¥... 122 •Êpÿ¸∑§Ê⁄UË, •Œ˜÷ÈÃ... •¢ÁÃ◊ ŒÎÁCÔU ‚ ¡ª ÁŸŒÙ¸· 124 Ÿ„UË¥ ŒπÃ ŒÊŒÊ ŒÙ·... ¡ÊŸ Á‹ÿÊ ÃÙ ©U‚∑§Ê ŸÊ◊.... 126 Ã’ ¬˝∑§≈UU „UÙ, ◊ÈÄà „UÊSÿ 24 111 112 112 112 113 126 127 128 129 130 131 131 132 134 135 136