The Flawless Vision (In Hindi) The Flawless Vision (In Hindi) - Page 165

¬˝ÊÁåÃSÕÊŸ ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ¬Á⁄UflÊ⁄U •«UÊ‹¡ — ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U ‚¢∑ȧ‹, ‚Ë◊¢œ⁄U Á‚≈UË, •„U◊ŒÊ’ÊŒ-∑§‹Ù‹ „UÊ߸fl, ¬ÙS≈U — •«UÊ‹¡, Á¡‹Ê — ªÊ¢œËŸª⁄U, ªÈ¡⁄UÊà - 382421. »§ÙŸ — (079) 39830100, email : info@dadabhagwan.org •„U◊ŒÊ’ÊŒ — ŒÊŒÊ Œ‡Ê¸Ÿ, 5, ◊◊ÃʬÊ∑¸§ ‚Ù‚Êß≈UË, ŸflªÈ¡⁄UÊà ∑§ÊÚ‹¡ ∑§ ¬Ë¿U, ©US◊ÊŸ¬È⁄UÊ, •„U◊ŒÊ’ÊŒ-380014. »§ÙŸ — (079)27540408, 27543979 ⁄UÊ¡∑§Ù≈U — ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U, •„U◊ŒÊ’ÊŒ-⁄UÊ¡∑§Ù≈U „UÊ߸fl, Ã⁄UÉÊÁ«∏UÿÊ øÙ∑§«∏UË, ¬ÙS≈U — ◊ÊÁ‹ÿÊ‚áÊ, Á¡‹Ê — ⁄UÊ¡∑§Ù≈UU. »§ÙŸ — 9924343478 ÷È¡ — ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U, Á„U‹ ªÊ«¸UŸ ∑§ ¬Ë¿U, ‚„UÿÙªŸª⁄U ∑§ ¬Ê‚, ∞ÿ⁄U¬Ù≈¸U ⁄UÙ«U, ÷È¡ (∑§ë¿U), ªÈ¡⁄UÊÃ. ‚¢¬∑¸§ — 02832 236666 ◊È¢’߸ — 9323528901 ¬ÈáÊ — 9822037740 fl«∏UÙŒ⁄UÊ — (0265)2414142 ’¥ª‹Í⁄U — 9341948509 ∑§Ù‹∑§ÃÊ — 033-32933885 U.S.A. U.