The Flawless Vision (In Hindi) The Flawless Vision (In Hindi) - Page 161

136 ÁŸ¡ŒÙ· Œ‡Ê¸Ÿ ‚... ÁŸŒÙ¸·! (“◊Ê° Á∑§‚Ë∑§ ŒÙ· Ÿ„UË¥ ÁŸ∑§Ê‹ÃË „ÒU, ŒÊŒÊ ∑§Ù ÷Ë Á∑§‚Ë∑§ ŒÙ· Ÿ„UË¥ ÁŒπÃ „Ò¥U–”) ◊ȤÊ •÷Ë ∑§Ù߸ ªÊÁ‹ÿÊ° Œ, Á»§⁄U ∑§„UªÊ, “‚Ê„U’ ◊ȤÊ ◊Ê$»§ ∑§⁄UÙ–” •⁄U ÷Ê߸! „U◊¥ ◊Ê$»§ ∑§⁄UŸÊ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU– ◊Ê$»§Ë ÃÙ „U◊Ê⁄U ‚„U¡ ªÈáÊ ◊¥ „UË „UÙÃË „ÒU– ‚„U¡ Sfl÷Êfl „UË „U◊Ê⁄UÊ „UÙ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ◊Ê$»§Ë „UË ’ćÊÃ „Ò¥U– ÃÍ øÊ„U ¡Ù ∑§⁄U, Á»§⁄U ÷Ë ◊Ê$»§Ë „UË ’ćÊÃ „Ò¥U– ôÊÊŸË ∑§Ê fl„U Sfl÷ÊÁfl∑§ ªÈáÊ ’Ÿ ¡ÊÃÊ „ÒU– •ı⁄U fl„U •Êà◊Ê ∑§Ê ªÈáÊ Ÿ„UË¥ „ÒU, Ÿ „UË Œ„U ∑§Ê ªÈáÊ „ÒU, fl √ÿÁÃ⁄U∑§ ªÈáÊ „Ò¥U ‚Ê⁄U– ߟ ªÈáÊÙ¥ ¬⁄U ‚ „U◊ ŸÊ¬ ‚∑§Ã „Ò¥U Á∑§ •Êà◊Ê ©Uß Ã∑§ ¬„È°UøÊ– Á»§⁄U ÷Ë ÿ •Êà◊Ê ∑§ ªÈáÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– •Êà◊Ê ∑§ πÈŒ ∑§ ªÈáÊ ÃÙ fl„UÊ° ΔUΔU ‚ÊÕ ◊¥ ¡ÊÃ „Ò¥U, fl ‚’ ªÈáÊ •Êà◊Ê ∑§– •ı⁄U √ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ ÿ„U „U◊ ∑§„UÃ „Ò¥U, fl ‹ˇÊáÊ „Ò¥U ©U‚∑§– ÿÁŒ Á∑§‚Ë∑§Ù œı‹ ◊Ê⁄¥U •ı⁄U fl„U •¬Ÿ ‚Ê◊Ÿ „°U‚, Ã’ „U◊ ¡ÊŸ ¡ÊÃ „Ò¥U Á∑§ ßã„¥U ‚„U¡ ˇÊ◊Ê „ÒU– Ã’ •¬Ÿ ∑§Ù ‚◊¤Ê ◊¥ •ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ’Êà ΔUË∑§ „ÒU– •Ê¬∑§Ë ÁŸ’¸‹ÃÊ „U◊ ¡ÊŸÃ „Ò¥U– •ı⁄U ÁŸ’¸‹ÃÊ „UÙÃË „UË „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ „U◊Ê⁄UË ‚„U¡ ˇÊ◊Ê „UÙÃË „ÒU– ˇÊ◊Ê ŒŸË ¬«∏UÃË Ÿ„UË¥ „ÒU, Á◊‹ ¡ÊÃË „ÒU, ‚„U¡ ÷Êfl ‚– ‚„U¡ ˇÊ◊Ê ªÈáÊ ÃÙ •¢ÁÃ◊ Œ‡ÊÊ ∑§Ê ªÈáÊ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– „U◊¥ ‚„U¡ ˇÊ◊Ê „UÙÃË „ÒU– ßÃŸÊ „UË Ÿ„UË¥ ¬⁄U •Ê¬∑§ Á‹∞ „U◊¥ ∞∑§ ‚◊ÊŸ ¬˝◊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ¡Ù ’…∏U-ÉÊ≈U fl„U ¬̋◊ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU, fl„U •Ê‚ÁÄà „ÒU– „U◊Ê⁄UÊ ¬̋◊ ’…∏UÃÊ- ÉÊ≈UÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU, fl„UË ‡ÊÈh ¬˝◊, ¬⁄U◊Êà◊ ¬˝◊ „ÒU– Ã’ ¬˝∑§≈UU „UÙ, ◊ÈÄà „UÊSÿ ¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ∞∑§ •ˇÊ⁄U ÷Ë •Ê¬∑§Ê ¬„È°Uø ÃÙ ÁŸŒÙ¸·ÃÊ •Ê ¡Ê∞– ŒÊŒÊüÊË — •ı⁄U „U◊Ê⁄UÊ •ˇÊ⁄U ÷Ë ¬„È°UøÃ Œ⁄U Ÿ„UË¥ ‹ª