Test Drive - Page 8

‫בעקבות הלא נודע‬ ‫תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים‬ ‫מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה‬ ‫מדעי הרוח | חינוך | אמנויות‬ ‫מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים‬ ‫פרטים בנושאי רישום וקבלה‬ ‫לאוניברסיטה‪:‬‬ ‫מידע והרשמה‪go.tau.ac.il :‬‬ ‫ובמוקד כל האוניברסיתל אביב‬ ‫דוא״ל‪im@tau.ac.il :‬‬ ‫טלפון‪03-6405550 :‬‬ ‫אוניברסיטת תל אביב ‪tau2go‬‬ ‫הפקולטה לניהול‬ ‫אוניברסיטת ת ל אביב‬ ‫ב ע ק ב ו ת‬ ‫ה ל א‬ ‫נ ו ד ע‬