Test Drive

‫יצירת אוירה‬ ‫ביתית‬ ‫מיטבית‬ ‫חיזוק קשר‬ ‫השותפות‬ ‫של קהילת‬ ‫ההורים‬ ‫תהליך ערכי‬ ‫חינוכי של‬ ‫למידה‬ ‫משמעותית‬ ‫חיזוק הידע‬ ‫והיכולות‬ ‫של התלמיד‬ ‫משפחה‬ ‫וקהילה‬