Telecom & Innovation Journal 1041 - Page 8

8 Forward Together TELECOM & INNOVATION JOURNAL วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เอไอเอส น�ำพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน เอไอเอส เดินหน้าโครงการเพือ่ สังคมสนับสนุน พนักงานให้มสี ว่ นร่วมในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม ภายใต้ โครงการ “เอไอเอสหัวใจ อาสา พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน” โดยน�ำทักษะ ความรู ้ ค วามสามารถ และศั ก ยภาพของ พนักงานมาประยุกต์เพื่อน�ำสิ่งดีๆมาแบ่งปัน ให้กับสังคม มุ่งพัฒนาคุณภาพสังคมไทย ให้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน วิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวย การอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสมีความตัง้ ใจในเรือ่ งความ รับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ด้วยการมีส่วน ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มคี ณ ุ ภาพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จาก นโยบายดังกล่าว เอไอเอสจึงได้สร้างสรรค์ โครงการเพือ่ ตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ และได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่ง ในนัน้ คือการสนับสนุนพนักงานให้มสี ว่ นร่วม ในการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม หรือที่ เรียกว่า “พนักงานจิตอาสา” ด้วยเล็งเห็นว่า พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ที่ผ่านมาพนักงานเหล่านี้ ได้ น�ำศักยภาพในตัวเอง มาสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานบริการต่างๆ เพื่อมอบ ประสบการณ์ทดี่ ีให้กบั ลูกค้า เอไอเอสจึงส่ง เสริมให้พนักงานน�ำคุณสมบัตเิ หล่านีม้ าประยุกต์ เพือ่ น�ำสิง่ ดีๆ มาแบ่งปันให้กบั สังคมได้ด้วย” กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้ บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส กล่าว เพิ่มเติมว่า “โครงการ “เอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน” เป็นโครงการที่ให้ พนักงานรวมกลุ่มกัน น�ำเสนอแผนงานจิต อาสาให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการ ของชุมชนต่างๆ โดยในปีนมี้ โี ครงการที่ผ่าน การคัดเลือก 40 โครงการ จากจ�ำนวนแผน งานที่น�ำเสนอเข้ามาให้พิจารณากว่า 100 โครงการ โดยทุกโครงการทีผ่ า่ นการคัดเลือก เอไอเอสจะมอบเงินทุน และสน