Telecom & Innovation Journal 1041 - Page 10

10 Solution for Enterprise TELECOM & INNOVATION JOURNAL โพลี ค อม เผย 7 แนวโน้ม ของการท�ำงานบน “สถานทีท่ ำ� งานแห่งอนาคต” แนวโน้มที่ 1 : สุดยอดแห่งการท�ำงานแบบเคลื่อนที่ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 การท�ำนายอนาคตไม่ได้เป็นเรื่องที่ท�ำกันได้ง่ายๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ คุ ณ แน่ ใ จได้ เ ลยเกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม ทางเทคโนโลยี คื อ บรรดา เทคโนโลยีทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แรงผลักดันทาง เทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม องค์กร และแรงบีบจากการแข่งขันก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า “สถานทีท่ ำ� งานแห่งอนาคต” ซึง่ จะยังคงมีววิ ฒ ั นาการอย่างต่อ เนื่องและรวดเร็วในปีถัดไป อุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การ สาธารณสุขและสุขภาพไปจนถึงภาครัฐบาล, การผลิต และการ ศึกษาจะได้รบั ผลกระทบ และ “สถานทีท่ ำ� งาน” จะถูกเปลีย่ นไป ด้วยการด�ำเนินธุรกิจมายาวนาเป็นปีที่ 25 โพลีคอมมีความ ภูมิใจที่จะขอแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเหล่านี้ รวม ถึงให้ความคิดเห็นในสิ่งที่เรามองเห็นจากสภาพแวดล้อมการ ท�ำงานร่วมกันขององค์กรที่เกิดขึ้นในปี 2015 และในปีถัดๆ ไป กว้างขวางมากขึ้นรวมถึงหน้าจอที่ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในที่ท�ำงาน และ ในพืน้ ทีส่ าธารณะ การออกแบบประสบการณ์ ในการใช้งานของผู้ ใช้จะเป็น สิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง” สุดยอดแห่งการท�ำงานแบบเคลื่อนที่มีความ สมบูรณ์แบบด้วยการใช้เสียง วิดีโอ และการแบ่งปันเนื้อหาได้จากทุกที่ ทุกวิธี และกับทุกคนจะกลายเป็นบรรทัดฐานอย่างรวดเร็ว ที่มา : นาธาน เอดดี้, อีวีค, หัวข้อ “Mobile Worker Population to Reach 1.3 Billion by 2015: IDC” แจ็ค อูลด์รชิ หัวข้อ “Revolutionizing the Future Workplace”, 2014 ออราเคิล เว็บแคสต์ หัวข้อ “Oracle Mobile Update: Rethink Mobile, Beyond Mobile First” ตามข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ ไอดีซี (IDC) ในปี 2015 มีคนถึง 1.3 พัน ล้านคนที่ใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ในการท�ำงานจากระยะไกล นอกจาก นี้ไอดีซยี งั คาดการณ์ถงึ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะท�ำให้ธรุ กิจไอที เติบโตได้ถงึ ร้อยละ 40 ในปี 2016 ซึง่ ความเป็นจริงแล้วนักอนาคตศาสตร์ ระดับโลกอย่าง แจ็ค อูลด์ริช ได้คาดการณ์ ไว้เช่นกันว่าสมาร์ทโฟนจะ เติบโตขึน้ ในอัตราส่วน 6 : 1 เมือ่ เทียบกับเครือ่ งพีซี หรือในอีกความหมาย หนึง่ นัน่ คือ สถานทีทำ� งานในอนาคตแทบจะไม่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์รปู แบบ เดิมๆ อีกต่อไป ในบรรดาองค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน ร้อยละ 87 ใช้กลยุทธ์ การท�ำงานแบบเคลือ่ นทีอ่ ย่างเป็นทางการภายในหน่วยงานขององค์กรอยูแ่ ล้ว และจาก 7 ใน 10 ของหน่วยงานต่างดิ้นรนและเตรียมความพร้อมเพื่อ แนวโน้มที่ 2 : โลกาภิวัตน์ที่รวดเร็ว ทุกวันนีบ้ ริษัทต่างๆ ท�ำธุรกิจข้ามโซนเวลา พรมแ น และวัฒนธรรมมาก รับมือกับการเติบโตของอุปกรณ์พกพา และระบบใหม่ๆ ขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน จากการวิจัยของฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ช พบว่า การท�ำงานจากระยะไกลก�ำลังเกิดเป็นมาตรฐาน อุปกรณ์พกพาเปลี่ยนรูป “รายได้เฉพาะจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังค​งเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก เฉพาะใสหรัฐ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติครบครันท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว อเมริกา, ยุโรปตะวันตก และจีนเพียงอย่า งเดียวปีนี้จะท�ำรายได้จากการ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำงานภายใต้นโยบาย BYOD (การน�ำอุปกรณ์ส่วนตัวมา ขายออนไลน์ได้ถงึ กว่า $800 พันล้านดอลลาร์” ในส่วนของธุรกิจทีถ่ กู ผสม ใช้ ในการท�ำงาน) หรือใช้อุปกรณ์ขององค์กร สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผสานเข้าด้วยกันผ่านการควบรวม และการเข้าซื้อกิจการ และนอกจาก เหล่านีจ้ ะต้องติดตัง้ เครือ่ งมือและเทคโนโลยีทจี่ ำ� เป็นในการเพิม่ ผลผลิตใน เพียงเพราะคูค่ า้ ผูข้ าย และลูกค้าได้เปลีย่ นตัวเองให้ทำ� ธุรกิจในระดับโลก การท�ำงานขณะเดินทาง การ์ทเนอร์ ชี้ให้เห็นว่า “สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ มากขึ้น จึงท�ำให้การธุรกิจแค่เฉพาะในประเทศอย่างเดียวเป็นเรื่องที่แทบ แบบสวมใส่เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลที่มีการน�ำไปใช้งานกันอย่าง จะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป