Tallinna Keskraamatukogu - Page 70

‹ 70 › ning bibliograafiaväljannete koostamise kaudu; ta on kirjanduse vahendaja ja soovitaja. Lausa klassikaliseks sellealaseks näiteks võib pidada A. Sibula tegevust A. H. Tammsaare kui lugeja nõustajana, mis on küll asjahuvilistele tuntud fakt, ent – julgen väita – sisuliselt veel lahti mõtestamata. Ajavahemikul 1925–1940 koostas A. Sibul Tammsaarele regulaarselt 12–15 nimetusest koosnevaid loetelusid TKR-isse saabunud uudiskirjandusest.12 Neis esitas ta eri rahvaste kirjanike teoseid, mitte üle ühe raamatu igalt autorilt. 1920-ndail aastail sisaldasid need soovitusnimestikud vaid ilukirjandust, alles 1930-ndail lisandus ka mõni populaarteaduslik või teaduslik raamat. Kas ja kuivõrd A. Sibula tegevus Tammsaare väliskirjandusliku lugemuse kujundamisel mõjutas kirjaniku loomeprotsessi, jäägu kirjandusloolaste otsustada. Tema bibliograafitöö on aga raamatukogunduslik aines. Püsiva kultuuriloolise väätusega on ka A. Sibula faktitihedad ja sisurikkad mälestuskirjutised Tammsaarest.13 Need lisavad mõnegi olulise nüansi, kuidas mõista selle ajajärgu kirjanduselu, tutvustades Tammsaaret inimesena ja jäädvustades tema hinnanguid oma kolleegidele ja nende teostele. Tahaksin tähelepanu juhtida ka A. Sibula ja kirjandusteadlase L. Siimiskeri kirjavahetusele (13 kirja, 1958– 1981).14 Siinses lühikirjutises olgu toodud vaid üks L. Siimiskeri hinnang A. Sibula rollile tema uurimistöös: „Imetlen Teie toredat kriitilis-analüütilist lähenemist küsimustele. Eriti kosutav on see siis, kui järele jäänud andmestikku analüüsides jõuan ise seni sõnastamata järeldustele. Ja siis tulete Teie ja ütlete sedasama nii lihtsalt ja loomulikult, et ma julgen ka oma läbi raskuste ja kõhkluste omandatud mõtteid uskuma hakata.”15 Kokkuvõtteks võib öelda, et „Noor-Eesti” põlvkonna ühe esindajana kandis A. Sibul tolle perioodi aateid. Oma praktilises kultuuritöös, juba Eesti vabariigi oludes õnnestus tal ellu viia mõndagi sellist, mis lähendas Eestit Euroopale. J. Kari, Aleksander Sibul ja eesti raamatukogundus. – Nõukogude Eesti raamatukogundus: 14. Tallinn, 1985, lk. 195–115; H. Jürman, Aleksander Sibul ja tema kirjutised (100. sünniaastapäeva puhul). – Raamatukogu, 1985 ( Jaan.), lk. 7–15; R. Ruutsoo, Tallinna Kesk-raamatukogu areng kultuurivahendajana. – Nõukogude Eesti raamatukogundus: 14. Tallinn 1985, lk. 116–139; R. Ruutsoo, Raamatukogunduse areng ja kultuuriõhkkonna kujunemine 1920.–30. aastate Eestis – Nõukogude Eesti raamatukogundus: 16. Tallinn 1987, lk. 22–51; M. Aasmets, Aleksander Sibul ja Eesti raamatukogunduse algus. – Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat: 5: 1993. Tallinn 1994, lk. 84–104. 2 A. Sibul, A. H. Tammsaare Tallinna Keskraamatukogu lugejana. – Keel ja Kirjandus 1975, nr. 7, lk. 423. 3 H. Õismaa, Tallinna Kesk- ja haruraamatukogude kujunemislugu aastatel 1907–1940. Lõputöö. TPÜ. Infoteaduste osakond. Tallinn 1994. 154 lk.: ill..: tab. 4 Mall Jürma kiri Aleksander Sibulale 27. 02. 1981. Astraea Sibu la valduses. 5 Tallinna keskraamatukogu juhataja Aleksander Sibul 50-a. – Päevaleht 3. nov. 1934 (nr. 303), lk.7. 6 Kahest vaiksest töömehest vabaharidustöö alal: Aleksander Sibul: 15 aastat Tallinna linna keskraamatukogu juhataja. – Areng 1936, nr. 1, lk. 19–20. 7 M. Reinold, Eesti lugejaskonna kirjandusliku maitse kujundamine 1930. aastail. – Eesti TA Toimetised. Humanitaar- ja sotsiaalteadused 1994, nr. 43/3, lk. 358. 8 R. Alas, Kümme aastat soovitatud kirjandust. – Raamatukogu 1939, nr. 1/2, lk. 23–24; Soovitatud raamatute arvust ja nende kirjastajatest. – Raamatukogu 1940, nr. 1/2, lk. 65–66. 9 ERA, f. 1108, n. 4, s. 631, lk. 220. 10 ERA, f. 1108, n. 4, s. 631, lk. 290297. 11 ERA, f. 1108, n. 4, s. 634, lk. 39–39p. 12 A. Sibul, A. H. Tammsaare Tallinna Keskraamatukogu lugejana. – Keel ja Kirjandus 1975, nr. 6, lk. 361–367; nr. 7, lk. 423–426. 13 A. Sibul, A. H. Tammsaare ja nõukogude kirjandus. – Keel ja Kirjandus 1969, nr. 10, lk. 621–623; A. H. Tammsaare teel LääneEuroopasse. – Keel ja Kirjandus 1970, nr. 10, lk. 630–632; A. H. Tammsaare kirjandusest, kirjanikest ja kriitikuist. – Keel ja Kirjandus 1972, nr. 4, lk. 235–236; A. H. Tammsaarest. – Keel ja Kirjandus 1974, nr. 5, lk. 305–309. 14 KM KO, f. 288, M3:6. 15 KM KO, f. 288, Leenu Siimiskeri kiri Aleksander Sibulale 6. 12. 1975. 1