Tallinna Keskraamatukogu - Page 38

‹ 38 › Ajakiri „Raamatukogu” – kas kultuuri- või erialaajakiri? Ene Riet Eesti raamatukoguhoidjate erialaajakirja „Raamatukogu” (RK) väljaandmine on esimesest numbrist 1923. aastal kuni sulgemiseni nõukogude võimu poolt 1940. aastal lahutamatult seotud Tallinna Keskraamatukoguga. Oli ju selle tollane juhataja Aleksander Sibul ühtlasi nii Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) esimees, mille häälekandja „Raamatukogu” oli, kui ka 1929. aastast ajakirja tegev- ja vastutav toimetaja. Toimetuse liikmetena tegutsesid pikemat aega Tallinna Keskraamatukogu juhataja asetäitja Armida Kettam (Kettmann) ja vanemraamatukoguhoidja Mall Jürma (Alma Jürman). Toimetuse asupaigakski oli Tallinna Keskraamatukogu. „Raamatukogu” väljaandmisest 1930-ndail aastail on lühiülevaate andnud Hans Jürman ja Kalju Tammaru (1984), Reet Kukk (1984) ja Ene Riet (1998 ja 2002). Käsitletud on teemat aga üsna üldiselt ja lühidalt ainult ajakirjas endas avaldatud kirjutiste põhjal, sest toimetuse arhiiv on arvatavasti hävitatud 1940-ndail aastail koos Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arhiiviga. Ka mälestustes ERÜ tegevuse algaastate kohta (Helene Johani, Aleksander Sibul) puudutatakse ajakirja vaid möödaminnes. Käesolevas kirjutises on vaatluse alla võetud tollastes ajakirjanumbrites ilmunud ERÜ töö- ja kassaaruanded, toimetajate saatesõnad ning ajakirja tegevust kajastavad kuulutused, et võrdluses praeguse ajakirjaga selgitada väljaandmise ning käsitletava erinevus-sarnasus ja arengutendentsid. Raamatukoguasjanduse ajakirja algus Eesti raamatukoguhoidjate I kongressil 1923. aastal asutatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing seadis endale laiaulatuslikud eesmärgid raamatukogunduse paremale järjele tõstmisel. Näiteks kavatseti esimesel tööaastal korraldada raamatukoguhoidjate kursused, valida maakondade usaldusmehed, korraldada raamatunädal 1923. aasta sügisel, luua sidemed välismaa samasihiliste organisatsioonidega, korraldada õppereis Soome, koguda üldisi andmeid (statistikat) raamatukogude kohta jm. Kõige selle kajastamiseks kavatseti anda regulaarselt välja oma ajakirja. ERÜ juhatuse esimesest töökoosolekust, kus määrati juhatuse liikmete ülesanded ja pandi paika ühingu lähiaja tegevuskava, antakse ülevaade RK esimese numbri rubriigis „Kroonika”. ERÜ ajutise juhatuse esimeheks valiti Tallinna Keskraamatukogu juhataja Aleksander Sibul ja kirjatoimetajaks „Päevalehe“ ajakirjanik ja raamatukoguhoidja Aleksander Karro. Viimase ülesannete hulka kuu- lus ka „raamatukoguasjanduse” ajakirja „Raamatukogu” toimetamine. Ajakirja kohta loeme koosoleku ülevaatest järgmist: „Esimeseks tööks ajutisel juhatusel oli kongressi protokolli paljundamine, sest tuli rohkesti soove seda saada. Mitmekordse põhjalikuma kaalumise järele otsustati protokoll ja Fr. Puksovi referaat raamatukoguhoidjate ettevalmistamisest trükkida lasta ja ajakirja „Raamatukogu” esimese numbrina välja anda. Peale eelnimetatud artiklite pidi tulema veel ülevaade raamatukogude tegevusest 1921. aastal, missugune materjaal riigi statistika keskbürool olemas, kuid läbitöötamata, ja kroonika raamatukoguasjandusest. Kuigi ajakiri tingimata tarvilik ühenduse jaoks raamatukogudega, otsustas juhatus ainelise seisukorra pärast käesoleval aastal ajakirja kuni 3 numbert välja anda ja korralikuma ilmumise tuleva aasta peale edasi lükata.”1 Esimese ajakirjanumbri kaant ehib ühingu kinnik ehk logo, mida muutmata kujul kasutatakse tänapäevani.