Sztucce 27-11-2013

SZTU?CE I ICH MIEJSCE NA STOLE Wydaj?c przyj?cie, wystawny obiad, czy organizuj?c uroczysto?? rodzinn?, rzecz jasna przyjdzie nam nakry? od?wi?tnie stó?. Musimy zatem zapozna? si? z obowi?zuj?cymi zasadami uk?adania sztu?ców. Podstawowa zasada Generalnie, maj?c do dyspozycji nó?, widelec, ?y?k?, ?y?eczk? i widelec do tortów wi?kszo?? z nas nie b?dzie mia?o problemu z w?a?ciwym u?o?eniem sztu?ców wokó? talerza. Po prawej stronie zastawy sto?owej musi znale?? si? nó? i ?y?ka do zupy, za? po lewej widelec. U góry talerza pozostaje nam miejsce na u?o?enie ?y?eczki i widelczyka do ciasta. Co ciekawe, widelczyk do ciasta i do owoców czy ?y?eczka w ogóle nie powinny znale?? si? na stole podczas obiadu, a dopiero mo?na je po?o?y? przy talerzyku deserowym, kiedy b?dziemy podawa? s?odko?ci. Widelce uk?ada si? z?bami do góry, a no?e w taki sposób, aby ich ostrze by?o skierowane w kierunku talerza. Dodatkowe sztu?ce O obecno?ci dodatkowych sztu?ców na naszym stole decyduje to, jakie menu przygotowali?my na dan? okazj?. Je?li znajdzie si? w nim ryba, to po prawej stronie ko?o no?a powinien le?e? nó? do ryby, a po lewej odpowiedni widelec. Urz?dzaj?c od?wi?tny obiad, na stole, po zewn?trznej stronie wymienionych ju? sztu?ców obiadowych, powinni?my umie?ci? sztu?ce do zimnych przystawek. Kolejno?? uk?adania sztu?ców powinna by? taka sama, jak kolejno?? podawanych da?, do których s?u??. Ekskluzywny komplet sztu?ców Madera w kasecie drewnianej Sklep Witeks.pl posiada bogat? ofert? sztu?ców dla klientów indywidualnych i restauracji czy hoteli. Komplety sztu?ców dost?pne w sklepie s? produkowane przez renomowane firmy, a sztu?ce pakowane s? w estetyczne kasety drewniane lub skórzane nesesery. To nie tylko gratka dla koneserów pi?kna, ale równie? ?wietny pomys? na prezent. witeks.pl/sztucce – Sztu?ce – sprawd? ofert? firmy Witeks.pl