Sports Catalog - FI Sports Catalog - FI 2019 - Page 62

Test Plan Company: PM-International AG Category: Dietary supp Tuotteen laatu ja antidopingvarmuus Sample taking: Distribution Center Initial test: June 22, 2 Test cycle: 6 months, sampling renewed if nonconformity asserted ensiluokkainen Ensiluokkaisia alusta alkaen Product/Testing parameters FitLine Basics Flavor: Orange FitLine Activize Oxyplus Flavor: Cassis, Lemon grass Declaration check Tutkimus ja kehitys PM-International on osallistunut useiden yliopistojen ja insti- tuutioiden (kuten Euroopassa Frauenhofer-instituutin) tutki- mus- ja kehityshankkeisiin. Vuonna 2016 yritys aloitti yhteis- työn Luxemburgin tiede- ja teknologiainstituutti LISTin kanssa. Tarkoituksena on edistää tutkimus- ja kehitystyötä ja suun- nitella innovatiivisia ja luonnonmukaisia ravintolisiä terveys-, hyvinvointi- ja kauneudenhoitokäyttöön. Yrityksen hyödyn- tämään tieteelliseen neuvostoon kuuluu useiden eri alojen asiantuntijoita, jotka kommentoivat erilaisia tuotteisiin liittyviä osa-alueita resepteistä tuotantotapoihin saakka. Innovatiivis- ten tuotekonseptien kehitys ja tutkimus sekä tuotteiden jatku- va kehitys ovat etusijalla työssämme. Tuotteiden laatu FitLine-tuotteet valmistetaan tiukimpien kansainvälisten laatu- ja puhtausvaatimusten mukaisesti, ja prosessi on mahdollisim- man läpinäkyvä. GMP (Good Manufacturing Practice) – Hyvä tuotantokäytäntö Esimerkiksi lääkkeiden ja vaikuttavia ainesosia sisältävien ai- neiden valmistukseen on luotu säädöksiä, joilla voidaan taata prosessien ja valmistusympäristön korkea laatu. Raakamateri- aalit (ja jokainen vastaanotettu raakamateriaalierä) sekä lopul- liset tuotteet altistetaan mikrobiologiselle, kemialliselle, organ- oleptiselle ja fyysiselle kontrollille, joilla varmistetaan tuotteiden mahdollisimman hyvä puhtaus ja turvallisuus. Valmistuksessa kiinnitetään huomiota tuotteiden pitkään hyllyikään ja viite- sekä retentionäytteiden ottamiseen. Tuotteiden jäljitettävyys taataan vähintään kolmeksi kuukaudeksi parasta ennen -päi- vämäärän umpeutumisen jälkeen. DIN ISO 9001 Käytössä on myös laadunhallinnan standardi, jonka avulla asiakkaat voivat varmistua tavarantoimittajien käyttämien tilojen korkeasta laadusta. Tällä halutaan taata laadunhallinta- järjestelmän läpinäkyvyys. | 62 Experience results. Vitamin A Kansainvälistä IFS (International Featured B vitamins Standard) -standardia käytetään. Vitamin C Käytössä ja tavarantoimit- Selenium Minerals on myös elintarviketurvallisuutta tajien laatua koskeva standardi, jolla varmistetaan kaikkien * Steviol glycoside (Stevia) tuotteiden valmistuksen korkea laatu. Nutritional values Dietary fiber Saksan liittovaltion TÜV SÜD ELAB -tes- Caffeine tauslaitoksen testauskonsepti Microbiological examination (total bacterial count, Enterobacteriaceae E. coli, yeast TÜV SÜD ELAB GmbH (Saksan liittovaltion TÜV and mold, Staphylococcus, Salmonella spp., -testauslaitos) Listeria SÜD ELAB on tunnettu ja arvos- monocytogenes) tettu kansallinen tutkimuslaitos, jolla on yli 40 * Basics sachet vuoden kokemus elintarvikkeille ja juomavedelle tehtävistä laboratorioanalyyseistä, ekologisista ympäristöanalyyseistä ja toksiko- logisesta testaamisesta. Product Quality regularly independently tested by TÜV SÜD ELAB More information: www.tuev-sued.de/elab/pm TÜV SÜD ELAB GmbH ”Premium” (ensiluokkainen) -tuotemerkintä tarkoittaa läpinäky- vyyttä ja laatua. Tästä syystä PM on testauttanut tuotteensa TÜV SÜD ELAB GmbH:lla. TÜV SÜD ELAB GmbH on maail- manlaajuisesti toimiva riippumaton testauslaitos, joka työllistää yli 24 000 työntekijää 800 haarakonttorissa. Se on testannut myös FitLine-tuotteita. Näytteet kerätään PM-Internationa- lin keskusvarastosta satunnaisotannalla. Näin varmistetaan testattavien näytteiden jatkuva yhtenäisyys ja riippumattomuus testausmenettelystä. TÜV SÜD ELABin säännölliset, valikoitu- ihin laadunhallintaparametreihin perustuvat riippumattomat analyysit täydentävät PM-Internationalin sisäistä laadunhallin- taa ja auttavat meitä parantamaan tuotteiden laatua. Joidenkin FitLine-tuotteiden etiketeissä on internetlinkki (QR-koodi), joka ohjaa TÜV SÜD ELABin riippumattomalle sivustolle lisättyihin tarkkoihin testaustietoihin (parametrit ja testausväli).