SPA UK Sandesh 2017 - Page 100

cphcfu îÙp„S>rg ± c|c®h: õh: ss¹$ krhsyh®f¡Îe„, cNp£ v$¡hõe ^udrl r^ep¡ ep¡ “: âQp¡v$eps —&& (Late) Bhikhubhai Bhagabhai Mistry (Late) Ziniben Bhikhubhai Mistry õh. rcMycpB cNpcpB rd”u õh. TuZub¡“ rcMycpB rd”u 31.07.1923 Simalgam, India 18.03.1999 Birmingham, UK 07.09.1926 Pethan, India 10.06.2017 Birmingham, UK S>Þd: sp. 31-07-1923 kudmNpd, cpfs õhN®hpk: sp. 18-03-1999 brd¯Nlpd, ey.L¡$. S>Þd: sp. 07-09-1926 ‘¡W$pZ, cpfs õhN®hpk: sp. 10-06-2017 brd¯Nlpd, ey.L¡$. S>“pf sp¡ S>sp füp, kv¹$NyZ A¡d“p kp„cf¡ gpMp¡ gy„V$php¡ sp¡e, ‘Z df“pf ‘pR>p “p dm¡ bß¡A¡ s¡d“p Æh“L$pm v$fçep“ hqX$gp¡“u k¡hp’u dp„X$u ‘p¡sp“p Ly$Vy„$buS>“p¡, cpZ¡Å¡, cÓuÅAp¡, s¡dS> s¡d“p kdõs ‘qfhpfS>“p¡, Apk‘pk“p kNpk„b„^u Ð’p rdÓp¡ kp’¡ Ap“„v$’u cphrc“y Æh“ rhsphu âcy^pd¡ rk^pìep R>¡ sp¡ Ap‘Z¡ kp¥ dmu cNhp““¡ “d° AfS> L$fuA¡ L¡$ l¡ âcy A¡ bß¡ ApÐdp“¡ rQf ip„rs bnp¡. L„$B gpìep¡ “’u sy„ vy$r“epdp„, L„$B gB“¡ “’u sy„ S>hp“p¡, S>hp“p¡ dpV$u lsp¡ sy„ S>“çep ‘l¡gp, dpV$u f¡ ’B “¡ sy„ fl¡hp“p¡, fl¡hp“p¡ May God rest your souls in eternal peace ± ip„rs: ip„rs: ip„rs: Om Shantih Shantih Shantih gu õh. Ly„$hfÆcpB cNpcpB rd”u s¡dS> s¡d“p kdõs ‘qfhpfS>“p¡ kh£ cpZ¡Å¡, cÓuÅAp¡, AÞe kNpk„b„^uAp¡ kh£ iyctQsL$p¡, rlstQsL$p¡ s¡dS> s¡d“p kdõs ‘qfhpfS>“p¡“p kp¥“¡ S>eîu L©$óZ Jai Shri Krishna Birmingham 98 kv¹$Ns“p ‘yÎep’£ âÅ‘rs k„v$¡i“¡ ‘¥X$ 351.00 “y„ v$p“ Ap‘hpdp„ Apìey„ R>¡, Apcpf