SONA BACH - Page 9

Professorat Propostes didàctiques Currículum D’acord amb el DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil, hem extret del currículum aquells aspectes que treballem en el concert Sona Bach. 1. CAPACITATS Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateix i de les altres persones. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 2. ÀREES Descoberta d’un mateix i dels altres. Comunicació i llenguatges. 3. SEGUIMENT DEL DESENVOLUPAMENT DE L’INFANT L’observació i la documentació pedagògica són les eines fonamentals per al seguiment del desenvolupament de l’infant. L’observació permet disposar d’informació sobre els comportaments i les actuacions dels infants mitjançant instruments diferents, i la documentació permet fer visibles els processos dels infants, la relació que mantenen amb les altres persones i la seva activitat. 4. OBJECTIUS 1. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral. 2. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació dins l’espai quotidià. 3. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic. Dossier pedagògic Sona Bach 9