SONA BACH - Page 10

Professorat Propostes didàctiques Currículum ÀREES Descoberta d’un mateix i dels altres. Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació. Progrés en el domini de la coordinació i del control dinàmic del cos, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació dins l’espai quotidià. Comunicació i llenguatges. Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic. Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral, mostrant un progressiu increment del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència. Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles i jocs de falda; participar-hi de manera activa, seguint la tonada, reproduint el gest, etc. Reconeixement i participació activa en danses senzilles amb una progressiva coordinació general del cos i amb sentit del ritme. Dossier pedagògic Sona Bach 10