Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 4

ob?e in tako gledalcu puš?ajo prostor za ustvarjanje lastne interpretacije. Tudi Katja Kremeni? se v svojih serijah približuje podobni obliki, vendar na igriv na?in, ki gledalca navadno zapelje s tistim, kar na prvi pogled ni vidno in se razkrije šele ob ponovnem gledanju. Portret je zelo zna?ilen tudi v dokumentarnih, družbeno angažiranih in reportažnih serijah, saj je karakterizacija posameznika po besedah fotoreporterja in avtorja knjige o estetiki reportažne fotografije, Uroša Ho?evarja, zelo pogosto klju?na za razumevanje takšnih serij. Ciril Jazbec in Matic Zorman se v svojih serijah posve?ata predvsem družbeno angažirani tematiki. Prvega najve?krat zanimajo posamezniki, katerih usoda je nejasna zaradi hitro spreminjajo?ega se podnebja, drugega posamezniki, ki trpijo zaradi politi?nih nesoglasij in vojn. Za oba je zna?ilno, da sta izjemno ob?utljiva za težave marginaliziranih, na rob družbe odrinjenih skupnosti, in to predstavita prav s podobami posameznika v njegovem težavnem vsakdanu. Portreti posameznikov v avtohtonem okolju so zna?ilni tudi za Boštjana Puclja ? ti nas s klasi?no kvaliteto zopet spomnijo na neko to?ko oziroma prelomnico v zgodovini portretne fotografije. Fotografije DK in Jošta Franka so izrazito dokumentarne in nosijo v sebi predvsem zavest o nekem ?asu in prostoru. Tudi delo Roberta Hutinskega bi lahko ozna?ili za družbeno angažirano, vendar ga avtor nadgradi s tehniko kolaža, ki za družbeno angažirano fotografijo sicer ni zna?ilna. Njegova fotografija tako prehaja v konceptualno fotografijo, ki ima v sodobni slovenski fotografiji posebno mesto. Zna?ilna je tudi za Uroša Abrama in Jureta Kastelica. Oba namre? z digitalno manipulacijo brišeta mejo med resni?nostjo in fikcijo ter tako manipulirata z gledalcem ter se poigravata z njegovim ustaljenim dojemanjem fotografije na vsebinski in tudi povsem fizi?ni ravni. Ne nazadnje je pomemben tudi avtoportret, ki na razstavi sicer ni celostno predstavljen v eni sami seriji, vendar ga lahko v številnih zaznamo, bodisi zelo subtilno bodisi reprezentativno. Portret je v slovenskem prostoru v zadnjih letih tako tehni?no kot tudi vsebinsko izrazito heterogen žanr in to potrjuje tudi izbor fotografov, ki so predstavljeni na razstavi. Nekateri z inovativnostjo prestopajo meje žanra, drugi nadaljujejo izro?ilo preteklosti. Kl ???????????????)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????)??5????????9????????????????????4???????????????????5?????????????????????????)????????????????????????????????????????L?????????????????????????????????????????)??????????()1%QIQUI)???? ??????????????L?????5????????????1?????????????)U???!?5??????????????????????????????1?????????????)5???-??????Q???Q?????????????????1???????????)9??????????????L???????????????????????????????????5??5???-????????????????????? ?????????4?) ????I???????A??????????A????????L?9??????????5?????????E???????M???????????? ??????????((0