Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 38

ROLO DE FILME A ROLL OF FILM ENA ROLA FILMA Ena Rola Filma (ERF) je projekt, ki se osredoto?a na razli?ne vidike sodobne avtorske fotografije, predvsem pa na fotografije mladih avtorjev in snovanje fotografskih publikacij. V prvem letu delovanja je ERF k sodelovanju pritegnila ve? kot 20 avtorjev in njihova dela predstavila v petih fotozinih, katerih skupni imenovalec je pravzaprav raznolikost, saj vsak uvaja druga?no formo in na?in uporabe fotografij. Zaradi številnih aktivnosti ostaja projekt ERF disperzen, ?eprav navzven kaže enotno podobo, kar urednikoma omogo?a fleksibilno delovanje in iskanje novih poti za sodelovanje, kar ostaja bistvo projekta. Kreativno sodelovanje sta urednika Aljaž Celarc in Eva Pavli? Seifert zastavila v za?etku leta 2012, ko sta pri?ela s pisanjem blogov, to pa nadgradila s snovanjem zinov. Aprila 2012 je izšel prvi, ki je obravnaval volkswagen golfa II. generacije kot avtomobil, ki je spremenil pogled na družbo in avtomobile. Sledil je intimni zin Aljaža Celarca I wish I was alone, so I travel, ki predstavlja avtorjevo doživljanje osame na potovanju po Kavkazu. Tretji zine se ukvarja s problematiko materialnih ostankov, ki bodo postali arheologija, vendar to še niso. ?etrta edicija se je soo?ila z mejo med podobo in fotografijo v eksperimentalni fotografiji, peta pa se je spopadla z zavrženimi fotografijami, ki niso v portfeljih avtorjev in niso uporabljene nikjer drugje. Urednika ERF Aljaž Celarc in Eva Pavli? Seifest sta junija 2013 zasnovala prvo razstavo v mariborski Galeriji Skrinja, kjer sta predstavila trende sodobne fotografske produkcije avtorjev mlajše generacije, ki s težavo prodirajo na trg. Na razstavi je s 45 deli sodelovalo 11 fotografov iz Evrope in ZDA. Ena Rola Filma (ERF) is a project focusing on various aspects of contemporary signature photography, particularly the works of young authors and making-of photography publications. In its first year, ERF invited over 20 authors to participate. Their works were presented in five photo-zines having the common denominator in diversity, since each of them introduces a different form and application of photographs. Thanks to its numerous activities, the ERF project remains dispersed despite showing a unified outward appearance. This enables its editors to be flexible in their operations and to seek new collaborative paths, which remains in the core of the project. The creative collaboration of the editors, Aljaž Celarc and Eva Pavli? Seifert, began at the beginning of 2012 when they started creating blogs, which they upgraded by devising zines. The first one was published in April 2012, exploring the second generati ???????Y?[????\?B??ZX?H]?[??YH?Y]??H???Y]H[??\??H?^[?[?H?\?[?[?[X]H?[?H?H[?qo??[\??B??\?H?\?[?K??H?]?[ ?\?[?[??H]]??&\?^\?Y[??H?\??][??[H?]?[[??H?]X?\?\?B??