Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 37

revija o fotografiji magazine on photography revista sobre a fotografia FOTOGRAFIJA Revija Fotografija je bila ustanovljena leta 1997, od leta 2010 jo dvakrat letno v tiskani obliki izdaja zavod Membrana (ZSKZ). Revija izhaja v slovenskem jeziku z angleškimi povzetki. Zavzema se za razumevanje fotografije kot pomembnega in klju?nega dela sodobne vizualne kulture. Posve?a se sodobni fotografiji in fotografski teoriji s posebnim poudarkom na regiji JV Evrope in Mediterana. Podrobno predstavlja tudi slovensko fotografijo in njeno zgodovino. Vsaka izdaja je posve?ena dolo?eni temi kot npr. performans in fotografija, film in fotografija, reprezentiranje grozot, ?e naštejemo nekaj preteklih izdaj. V reviji najdemo recenzije razstav, foto-knjig in dogodkov, povezanih s fotografijo; intervjuje z izbranimi fotografi, umetniki in teoretiki; zgodovinske preglede, predstavitve fotografov, eseje o sodobni fotografiji; kratke zgodbe o fotografiji in prispevke s podro?ja fotografske teorije. Naro?nikom je dostopna tudi na spletu. Revija sprejema predloge za objavo fotografij in prispevkov. Fotografija Magazine was founded in 1997 and since 2010 it has been published in printed form bi-annually by Membrana Institute (ZSKZ), in Slovenian language with English abstracts. The magazine seeks to promote the understanding of photography as an important and key element of contemporary visual culture. It focuses on contemporary photography and photography theory, with specific interest in the region of South East Europe and the Mediterranean. It also covers Slovenian contemporary photography and the history of Slovenian photography. Each issue is dedicated to a specific topic, such as: performance and photography, film and photography, representation of horrors, to list some previous editions. In the magazine, one can find reviews of exhibitions, photo-books, and photography related events; interviews with selected photographers, artists and theorists; historical overviews; portfolios; essays on contemporary photography; short stories on photography; and articles from the field of photography theory. Online edition is available for the subscribers. The magazine is open for submissions of photographs and articles. A revista Fotografija foi fundada em 1997 e é publicada bianualmente desde 2010 em esloveno, com resumos em inglês pelo Membrana Institute (ZSKZ). A revista identifica-se com um entendimento da fotografia como um elemento crucial e importante para a cultura visual contemporânea. Centra-se na fotografia contemporânea e na teoria da fotografia com um interesse particular pela região do Sudeste da Europa e do Mediterrâneo. Promove também a fotografia eslovena contemporânea e a história da fotografia na Eslovénia. Cada edição é dedicada a uma temática específica como, por exemplo: performance e fotografia, filme e fotografia ou representação do horror, para referir apenas algumas das edições passadas. Na revista podem encontrar-se recensões de exposições, photo-books e notícias de eventos relacionados com fotografia, entrevistas com fotógrafos, artistas e teóricos, panorâmicas históricas globais, portfólios, ensaios sobre fotografia contemporânea, contos sobre fotografia e artigos sobre teoria da fotografia. A edição online está disponível para assinantes. A revista aceita propostas de publicação de fotografias e de artigos.