Slovenian Contemporary Portrait exhibition catalogue Nov 2013 - Page 3

Nika Perne UVODNOBESEDILO Portret je eden bolj reprezentativnih žanrov, saj ima dolgo in zanimivo zgodovino – tako v polju fotografije kot tudi drugih umetniških praks. Portret je tista zvrst, ki se v svojih temeljih ukvarja predvsem s posameznikom, z njegovo identiteto, hkrati pa mo?no posega tudi v polje odgovarjanja na vprašanja reprezentacije ter dojemanja posameznika in tistega, kar je ?loveku in ?loveštvu imanentno. Po besedah umetnostnega zgodovinarja Mil?ka Komelja je pri portretiranju velikega pomena pronicljiv duševni pogled na osebnost, saj prav s takšnim pogledom portret lahko zapelje gledalca in zadrži njegovo zanimanje. O podobnih kvalitetah portreta piše tudi likovni kritik Max Kozloff. Po njegovem mnenju gre pri portretu za tisti del fotografske ustvarjalnosti, kjer se najbolje izkazuje koncept duše, ki je lastna vsakemu posamezniku. Gre za zelo enigmati?en žanr, ki se ukvarja s kompleksnimi vprašanji, povezanimi z odnosom med avtorjem, portretirancem in tudi gledalcem. Ta namre? odpira vprašanja o družbenih dilemah, identiteti in ne nazadnje o pomembni vlogi, ki jo ima pri tem fotografija v današnjemu, sodobnemu, s podobami nasi?enem svetu. Skupinska razstava Sodobni slovenski portret predstavlja omenjene splošne zna?ilnosti žanra, hkrati pa z nekaterimi serijami, ki na prvi pogled niso izrazito portretne, preseže tradicionalno razumevanje portreta. Vsebinsko se osredoto?a predvsem na psihološka stanja in usodo posameznika na eni strani, na drugi pa s premišljenimi koncepti gledalca izziva in od njega zahteva ve? kot samo bežen pogled. Predstavljeni avtorji se v usmeritvah znotraj žanra razlikujejo in tako je na razstavi kot njeno temeljno izhodiš?e poudarjena prav raznolikost. Vra?anje k nekemu specifi?nemu trenutku v zgodovini portreta je zna?ilno tako za Katjo Goljat kot tudi Boruta Peterlina. Vsak na svoj na?in stopata po sledeh zgodovine fotografije in jo predvsem s ?ustvenimi stanji upodobljenih in z izrazitim osebnim pristopom celo presegata. Na podoben na?in se nekateri fotografi vra?ajo v zgodovino tudi z obliko dnevniških zapisov. Tovrstne serije so osebno izpovedne in dokumentarne. Nataša Košmerl in Simon Chang sta najzna?ilnejša predstavnika takšnega toka v sodobni slovenski fotografiji. Za Natašo Košmerl je zna?ilno predvsem intimno doživljanje in raziskovanje same sebe in okolice, ki jo obdaja. Pri Simonu Changu, ki se pogosto poigrava s sodobnimi mediji, prednja?i ob?utek za trenutno in za posameznika v njegovem lastnem, predvsem doma?em okolju. Zgodbe, o katerih pripovedujeta, so