Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 5

Životy nás všetkých sa stanú bohatšími a bezpečnejšími, ak zlepšíme životy ostatných, ochránime naše životné prostredie a budeme pracovať na blahobyte. Ak by sme tieto hodnoty zaviedli do praxe, všetci by sme dosiahli vyšší životný štandard v priebehu krátkeho obdobia, ktorý by sa aj naďalej zlepšoval. V čase, kedy by komerčné inštitúcie zanikli, väznice, právnici, reklamy, banky a burzy cenných papierov by zrazu stratili existenčný účel. V spoločnosti budúcnosti, v ktorej by bol monetárny systém nedostatku nahradený ekonomikou založenou na zdrojoch a dokázali by sme naplniť väčšinu fyzických a kreatívnych potrieb, súkromné vlastníctvo, tak ako ho poznáme, by zaniklo a uvoľnilo miesto prístupu jedinca k tovarom a službám. Koncept vlastníctva by už nemal reálny základ a nepredstavoval by výhodu jedinca nad ostatnými v spoločnosti blahobytu. Aj keď si to mnohí dokážu len ťažko predstaviť, dokonca aj najbohatším ľuďom dnešnej doby by sa darilo viac vo vysoko-produktívnej spoločnosti založenej na zdrojovej ekonomike. Dnes už ľudia v rozvinutých krajinách žijú lepšie ako králi či boháči v minulosti. V ekonomike založenej na zdrojoch by každý žil bohatší život ako tí najmocnejší a najbohatší ľudia súčasnosti, a to nielen materiálne, ale aj spirituálne. Ľudia by sa tak mohli zadarmo vzdelávať v akomkoľvek konštruktívnom obore, ktorý si zvolia, no bolo by to už bez ekonomických tlakov, obmedzení, dlhov alebo zdaňovania, teda prvkov, ktoré sú už vrodenou súčasťou dnešného monetárneho systému. Pod pojmom konštruktívny obor máme na mysli čokoľvek, čo by zlepšilo a obohatilo život jednotlivca aj spoločnosti, pričom by sme mali na zreteli ochranu planéty a životného prostredia. Ak by boli zdroje a vzdelanie dostupné všetkým rovnako a bez cenovky, neexistovali by tak žiadne hranice pre ľudský potenciál. Vďaka takýmto obrovským zmenám by sa ľudia následne dožívali vyššieho veku a žili by zmysluplnejšie a produktívnejšie životy. V takejto spoločnosti by meradlom úspechu bolo naplnenie individuálnych túžob a nie hromadenie bohatstva, majektu a moci.