Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 3

V dnešnej spoločnosti narastá záujem o rozpad a rozloženie tradičnej spoločenskej jednotky, ktorú predstavuje rodina, a spoločneských hodnôt, ktoré s jej prítomnosťou v spoločnosti súvisia. Rodina je primárne chápaná ako miesto osvojovania si takých životných zručností, akými sú starostlivosť o druhých, socializácia, zodpovednosť a stabilita. Narastajúci nepokoj a nedostatok vedenia, ktorým sú dnes mladí ľudia vystavení, len podporujú rozpad rodiny a hodnôt spoločnosti. V súčasnosti musia obaja rodičia pracovať a zarábať. Monetárna ekonomika do značnej miery podkopala súdržnosť rodiny. Rodičia tak nemajú dostatok času, aby sa venovali svojim deťom, sú neustále pod stresom z narastajúcich cien liekov, platby poistného, výdavkov na vzdelanie a vysoký štandard bývania. A práve v tejto oblasti by mohol byť dosiahnutý najvýznamnejší pokrok tejto novej civilizácie. Navrhované skrátené pracovné dni by poskytli viac času na utužovanie rodinných pút. Voľný prístup k tovaru a službám a odstránenie stresového faktora z ekonomickej situácie, ktorý je pôvodcom tohto zmätku v rodine, by vytvoril z domova omnoho príjemnejšie miesto. S pokročilou úrovňou socializácie, ktorá by prirodzene nevyplývala zo snahy konkurovať s cieľom získať prístup k tovaru a službám, by sme boli svedkami rozšírenia rodinnej jednotky do komunity. Ako už bolo možno pozorované v iných kultúrach, výchova a vývoj detí by sa stalo zodpovednosťou rodiny a celej komunity. Elimináciou dlhu by už strach zo straty práce nebol viac hrozbou; táto záruka spoločne s poznatkami, ako sa jeden k druhému správať a ako sa vzájomne zblížiť s ostatnými zmysluplnejším spôsobom, by mohlo značne zredukovať konflikty a mentálny a fyzický stres. Ak by boli zdroje a vzdelanie dostupné všetkým rovnako, t.j. bez cenovky, neexistovali by žiadne hranice pre ľudský potenciál. Strach z homogénneho správania v kybernetickej spoločnosti budúcnosti s ekonomikou založenou na zdrojoch je neopodstatnený. Jediná rovnorodosť, ktorú by sme pozorovali, by bol záujem o okolie a životné prostredie a maximálna zdvorilosť jedného k druhému a ostatným národom Všetci by sme rovnako zdieľali veľkú zvedavosť, keďže by bolo pre nás všetko nové, podnetné a na dosah. Lepším pochopením by ľudia nadobudli flexibilitu v rozhľade, ktorú sme doteraz nepoznali, oslobodení od náboženskej neznášanlivosti a predsudkov. Navyše, ľudia, ktorí by boli súčasťou tejto inovatívnej spoločnosti, by sa zaujímali o svoje okolie a svojich blízkych a priateľov, a o ochranu, udržiavanie a dozor nad prírodnými zdrojmi planéty. Okrem toho by každý, bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo vieru, mal rovnaký prístup ku všetkým výhodám, ktoré by táto vysoko-produktívna kultúra poskytla.