Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 13

Dnes (rok 2013, pozn. prekladateľa) už 97ročný Jacque Fresco pracuje na svojej vízii takmer celý svoj život; globálny návrh, ako nahradiť potrebu politikov a ukončiť chudobu a vojnu; a čo je najdôležitejšie... metodológiu, ako to všetko dosiahnuť. ďalej zachovávať štruktúry, ktoré stoja za tvorbou elitárstva a schém prisvojovania si monetárneho bohatstva krajín a zároveň dostávajú tak krajinu a jej obyvateľov do (večného) dlhu. Niekoľko korporácií riadi a kontroluje masmédiá, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na tvorbe názorov a hodnôt a preukazujú tak odNiektorí trvdia, že Fresco predbehol svoju do- danosť týmto škodlivým štruktúram. bu, ale v skutočnosti je práve doba pozadu. Potreba takéhoto projektu dobieha kritické bio- Ale keďže čoraz viac ľudí spochybňuje frázu spoločenské tlaky a mnohí už aj začínajú rozu- „všetko ide hladko“, tak nevyhnutne hľadajú mieť nevyhnutnosti krokov, ktoré ponúka Pro- nové metódy. Tí, ktorí už poznajú ciele Projekjekt Venus. Ľudia hovoria o potrebe zmeny ce- tu Venus, dostanú detailnejší popis konceptu celého spoločenského systému, ktorý je hlav- Projektu a tí, ktorí o nás ešte nepočuli, sa s ním nou prí činou samotného problému. Nemôžeme oboznámia.