Senwes Scenario Oktober / November 2017 - Page 36

•••• HA P ROMOSI N D E LSN E - U AR U S T I K EL Finansiële beplanning vir bejaardes LUCAS COETSEE LIBERTY REGSPESIALIS WAT IS DAN DIE OPLOSSINGS? D aar is basies twee opsies - jy kan aansoek doen by die Hooggeregshof (net die Hooggeregshof het jurisdiksie oor sulke sake) om jou ouer/s onder kuratorskap te plaas. Dit is ’n komplekse en duur proses, wat mediese getuienis vereis asook die dienste van nie net ’n prokureur nie, maar ook ’n advokaat omrede dit ’n hooggeregshof-saak is. Die ander opsie is om aansoek te doen vir ’n administrasiebevel ingevolge artikel 60 van die Wet op Geestesgesondheid. Dit sal die goedkoper roete wees, maar die administreerder se magte is meer beperk as dié van ’n kurator en dit is dan nodig om deurlopend aan die Meester te rapporteer. Dit kan dus baie tydrowend wees. ’n Moontlike alternatiewe 34 oplossing is om te verseker dat bates in trust gehou word, voor- dat die ouers sulke ingryping be­nodig. Die trustees sal dan finansiële besluite kan neem (sonder die hofbevel) tot voordeel van die ouers. Die probleem is dat jy nie weet of dit wel nodig sal wees nie en die koste en belas­ tings daaraan verbonde mag dalk onnodig wees. In ’n situasie waar al die broers en susters emigreer en die ouers agtergelaat word, kan dit die moei­te werd wees om hierdie opsie te oorweeg, maar regsadvies moet eers verkry word. HOE VOORKOM JY DAT JOU OUERS UITGEBUIT WORD? Die eerste stap is duidelik dat voorkoming beter is as genesing! Probeer om te verseker dat finan- siële sake gereeld met jou ouers bespreek word, sodat die eerste punt van kontak die kinders is. Ondersoek ook al die finansiële adviseurs wat hulle sake hanteer. Namate mense ouer word, kan hulle ook meer geheimsinnig raak. Dit moet dus vroegtydig al gebeur om te verseker dat dit gewoonte is voordat dit te laat is (anders kan die ouers jou eie motiewe begin bevraagteken). OKT/NOV 2017 • SENWES Scenario DEEL II Moenie al die magte aan een broer of suster gee nie. Selfs waar een broer of suster die werk doen, moet die ander op datum gehou word met watter besluite geneem word en hoekom. Dit voorkom enige be­drieglike aktiwiteite en maak ook voorsie­ning vir kon- tinuïteit. Sou daardie broer of suster nie meer daardie funksie kan vervul nie, moet die oorgang na die volgende foutlees wees. As jou ouers se geestesvermoë ontbreek of uiters swak is, probeer om hulle so gou as moontlik in ’n geskikte fasiliteit te kry (en dit vereis GELD - so wees seker wanneer daar met hulle finansies gehelp word, dit in berekening gebring word). Besluit ook, na die nodige regsadvies, tussen die kurator- of administrasieroete. By die hantering van die kind se eie finansiële beplanning moet onthou word dat volgens ons gemenereg, daar ’n wedersydse plig is tussen ouer en kind vir ondersteuning. Daar moet dus seker gemaak word dat ouers se finansiële afhanklikheid in ag geneem word wanneer die kind se eie finansiële beplanning gedoen word. Die waarheid is egter dat ons almal baie besig is met ons eie lewens en dat ons maklik ons ouers kan verwaarloos. Ongelukkig skep dit ’n omgewing waar die ouers selfs deur familielede mis- bruik kan word. Selfs as die kinders nie meer in dieselfde land as die ouers is nie, kan gereelde kontak baie probleme voorkom. ́ݕɭ́)ݕɭͥݕѥЁ)Օ͔́ͥ́єɕe)ɥѕձ