Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 43

••• •• R UB R IE K •• SAFEX SCENARIO’S MET SUSARI > VERVOLG VAN BLADSY 39 e) Stars i. Shooting Star Die Shooting Star is soortgelyk aan die Inverted Hammer, met die verskil dat die kandelaarformasie aan die einde van ’n opwaartse tendens vorm. Die formasie vorm indien die mark redelik hoog verhandel gedurende die verhandelingsessie, maar na aan die laagtepunt vir die dag sluit. Die Shooting Star word grafies voorgestel in Tabel1.ix. ii. Morning Star Beskou as een van die beduidendste kandelaarformasies, vorm die Morning Star deur ’n kombinasie van drie kandelaargrafieke aan die einde van ’n afwaartse tendens (soos grafies voorgestel in Tabel 1.x.). Die eerste kandelaar is ’n negatiewe kandelaar, waarna ’n Doji vorm, met ’n positiewe kandelaar wat die formasie voltooi. Hierdie dui op die magsbalans wat verskuif van die kopers na die verkopers en dus 'n moontlike tendensverandering. iii. Evening Star Die Evening Star is die teenoor­ gestelde van die Morning Star formasie en word dus ook as een van die belangrikste kandelaarformasies geag. Soos die Morning Star word die Evening Star gevorm deur drie kandelare, naamlik ’n positiewe kandelaar, Doji en laastens ’n negatiewe kandelaar. Die formasie dui op ’n tendensommekeer indien gevorm word aan die einde van ’n opwaartse tendens. Die Evening Star formasie word grafies geïllustreer in Tabel1 KH\Yݙ\YH\Yݙ\[[X\ܛX\YHܛH[8&[X\H[[Y]8&[Y]Y]H[[X\]YHܚYH\[[[\YBH]Y]H[[X\ܜYKܘYY\ܙ\[[X[KZK[pH][ZHYHܛX\YB8&[\[[[YZY\HY\[]\YHY[ܙ\[H[YH\Yݙ\\YHY\[]\Y]YH\[]8&[p]Y]B[[X\YHܚYH\[[[B\YHHY]Y]H[[X\ܜYKYH[[X\ܛX\YBܛH[8&[YX\HX\][8&[[۝ZH\[[ݙ\[\[X[ZKYHY\[”]\ܙܘYY\ܙ\[]\X[ KZZK H[YH[BYH[YH[HܛX\YHܛB]\YHܚYH\[[[\YBH[[X\]YHZYYH\YBH[[X\ܜܞH YHY[XY\[H[YHY\H\[[[\YHܜܞHYHYYB\[[[\YHHKH[XY\[JKYHܛX\YHZB&[\Z][ZY\[\™[\\X[YHܛX\YB[ZYH]Y]H[Y]Y]BܛX\Y\Y\Y[[[YBY[[YHY\[H[[˂&[[۝Z[[[YZY\ܙ[X[YZHX[YHZ[B[8&[\[[ˈX[ K]\8&[ܘYY\H[\\YH[YB[YH[HܛX\YK]\Y8&[Y[ZHYܚ\B0[YHX[H[Y[\HYY8&[\YH܈YH\˂]\[Z]\ܙ[YBYۚY\H[[\HY][[Y[[H[[\HHX[Y\B[HYH\H[۝ZB\Z]H[XXZX[\Y[&[YZ]\8&[[\\^[ۙ\][[[]ۛZ™Z[[ܙX[[[Y[[HXYH[X[ZܙB]\[\YۚY\H\ܘYYZHYY[[\HYH[Y[ZYHYB\Y[\[XY[X[\YY[܈H[[[[۝ZH\[\[[YB\Y[]\\ZYH\ٛܛX\Y\X[YZHܙ YBY[H\Z[[\\\›YHY[Y\\[[۝Y[[\[[H\ٛܛX\Y\˂\YY\[Y[وH\]\[HY\\H8&[ܛ\ZY[ZY[[]Z]HBZKZ[\\\\\B[[^\H N  و ̈ LMNNNHوK\X\H\\K[[^\[\˂˞KST[\[8( ӓՈ M B