Senwes Scenario Oktober / November 2015 - Page 24

••• RUBR I E K DAAN HUGO TESTAMENTE EN BOEDELS IN DIE AUGUSTUS UITGAWE IS TESTAMENTE HANTEER. IN HIERDIE UITGAWE WORD BOEDELS BESPREEK EN CERTISURE HOOP DAT DIÉ REEKS ARTIKELS DUIDELIKHEID SAL BIED OOR WAT ‘N TESTAMENT, BOEDEL, BOEDELBELASTING EN KAPITAALWINSBELASTING IS. WAT IS ‘N BOEDEL? HET EK EEN? Wanneer ‘n persoon sterf laat hy/ sy eiendom, geld, skuld ensovoorts na. Hierdie “nalating” word ‘n boedel genoem en het elkeen van ons dus ‘n boedel, hetsy groot, klein of onbenullig. WAT GEBEUR AS ‘N PERSOON TOT STERWE KOM? Wanneer ‘n persoon tot sterwe kom moet sy/haar afsterwe by die Meester van die Hoë Hof (oorsiener van alle oorlede persone se boedels), aangemeld word. Maak nie saak hoe “ryk” of “arm” die persoon was nie. Hierdie aanmelding moet binne 14 dae na afsterwe plaasvind en is daar dokumente wat hierdie kennisgewing moet vergesel, naamlik sterfkennis, inventaris, oorspronklike testament en die eksekuteur se aannemingsvorm. EKSEKUTEUR WORD AANGESTEL Die Meester stel volgens die testament (of die gebrek daaraan) die eksekuteur aan met die uitreiking van ‘n eksekuteursbrief en word ‘n boedelnommer uitgereik. Die eksekuteur se pligte is die invordering van die oorledene se bates, vereffening van laste en 22 betaling van legate of oordrag van eiendom soos per die testament. Om te verseker dat bates volgens die instruksies van die oorledene verdeel word, is om ‘n testament op te stel. DIE VERLOOP Sodra die eksekuteur aangestel is, kan hy/sy voortgaan om ‘n kennisgewing in die Staats- en plaaslike koerant te plaas waar die oorledene woonagtig was, wat vereis dat persone aan wie die oorledene geld skuld, eise teen die boedel binne 30 dae moet bewys. Wanneer die eksekuteur alle inligting bekom het moet daar vasgestel word of daar genoeg kontant is om die verpligtinge na te kom. Sou daar ‘n kontanttekort wees, moet van die bates verkoop word. Verder moet enige inkomstebelasting of BTW verskuldig aan die Ontvanger van Inkomste ook vasgestel word. SARS is in alle gevalle die voorkeurskuldeiser teen boedels. LIKWIDASIE- EN DISTRIBUSIEREKENING Die eksekuteur moet voortgaan om ‘n likwidasie- en distribusierekening (L&D- Okt/Nov 2015 • SENWES Scenario rekening) op te stel en aan die Meester voor te lê. Dit toon wat die eksekuteur met die bates gaan doen. Binne ses maande na die eksekuteur se aanstelling moet die L&D-rekening aan die Meester voorgelê word vir goedkeuring, en geadverteer word in die Staatsen ‘n plaaslike koerant waar die oorledene woonagtig was. Die advertensie vertel waar en wanneer die rekening beskikbaar is vir inspeksie. Gewoonlik inspekteer skuldeisers die rekening. Die rekening is gewoonlik by die naaste landdroskantoor waar die oorlede woonagtig was, beskikbaar. Die rekening mag nie vir minder as 21 dae beskikbaar wees nie. Sou ‘n persoon beswaar wil maak, moet hulle dit by die Meester indien. Indien geen beswaar teen die L&D-rekening ingedien word nie, sal die Meester die eksekuteur in kennis stel, wat sal toesien tot die afhandeling van die boedel. Wanneer alle skulde vereffen is, erfgename betaal is, bates oorgedra is in hulle naam, boedelbelasting betaal is, ensovoorts, moet bewyse by die Meester ingedien word dat die beredderingsproses afgehandel is en word die eksekuteur van sy/haar pligte onthef. HOU IN GEDAGTE Onthou dat wanneer ons tot sterwe kom, die bank alle rekeninge vries en u dus voorsiening moet maak vir geliefdes om kontantvloeiprobleme uit te skakel. Alle gevriesde fondse sal deel uitmaak van die boedel en word daar ‘n boedeltjekrekening daarvoor geskep. TER AFSLUITING Daar is verskeie faktore wat die beredderingsproses kan vertraag en dit is ook ‘n omslagtige proses. Maak asseblief van kundiges gebruik!