Senwes Scenario Junie / Julie 2017 - Page 40

•••• HA P ROMOSI N D E LSN E - U AR U S T I K EL Samesmelting en Skenkingbelasting BOEDELBEPLANNING KAN 'N EENVOUDIGE OEFENING WEES, INDIEN EERSSTERWENDE GADE SY HELE BOEDEL AAN DIE LANGSLEWENDE BEMAAK, OF MEER KOMPLEKS, VERAL BY DIE BOERDERY- GEMEENSKAP. LUCAS COETSEE LIBERTY REGSPESIALIS I n sulke gevalle kan jy ’n testament kry waarvolgens gades, getroud in gemeenskap van goedere, hul boedels of ’n deel van hul boedels “saamsmelt”. Hier moet mens verstaan wat “samesmelting” beteken en wat die praktiese en belastinggevolge hiervan is. WAT IS SAMESMELTING? Die aparte boedels van gades word saamgesmelt en gekonsolideer in een boedel by die dood van eers­ sterwende gade. Dit beteken dat enige twee persone onder ’n gesa­ mentlike testament hul afsonder­ like boedels of sommige van hulle bates kan saamsmelt. Indien kliënte samesmelting as deel van hul boedelbeplanning wil inkorporeer, moet dit in die boedel en in terme van die gesa­ mentlike testament bepaal word. Die oorlewende kry gewoonlik ’n voordeel in die vorm van ’n beperkte reg of ’n lewensreg van die saamgesmelte boedel. Beperkte reg kan in die vorm van ’n vrugge­ 38 bruik, fidusiêre belang, annuïteit of enige ander beperkte reg wees. So ’n saamgesmelte boedel word gevorm uit die afsonderlike boedels van ’n afgestorwe per­ soon en 'n persoon wat nog lewe, deur voorsiening te maak vir die samesmelting in hul gesamentlike testament. Wanneer afsterwe plaasvind: • Moet die oorlewende kies of hy die voordele aanvaar waarop hy geregtig is ingevolge die gesa­ mentlike testament; • en of hy eienaarskap van sy aandeel in die saamgesmelte eiendom opgee. Indien die oorlewende gade besluit om nie hierdie voordele te aanvaar nie, sal hy eienaarskap en beheer van sy eie boedel behou, waar samesmelting nie sal plaasvind nie. Die oorlewende sal ’n keuse hê om te voldoen aan die samesmel­ tingsinstruksie van die gesament­ like testament, of om dit te weier. Indien die oorlewende kies om die effek van die samesmelting wat deur die gesamentlike testament geskep is, te weier, sal die boedel van die eerssterwende party vol­ gens die gesamentlike testament (sover moontlik) afgehandel word sonder om die bates van die oorle­ wende in ag te neem. Voorbeeld van ’n “samesmel­ tingklousule” in 'n testament. SPESIALE BEMAKING “Ons bepaal vir doeleindes van hierdie bemaking, dat ons gemeen­skap­ ­ ­like boedel saam­ JUN/JUL 2017 • SENWES Scenario gesmelt word en as geheel gehan­ teer word. Ons bemaak ons Karoo plaaseiendom met al die vee in gelyke dele aan die Testatrise se seuns A en B, onderhewig aan die lewenslange vruggebruik van die oorlewende van ons en vry van die verpligting om enige sekuriteit te verskaf.” Kom ons kyk na hierdie voor­ beeld: • Peter en Britney is getroud in gemeenskap مɔ+$!ձЁհͅѱ)ͅ͵Ёѕɵ)مհͅѱѕч )аЁ́݅Ёհ)́ɝɡݥ)ɱݕ݅Ё՝ )եȁ )+$Aѕȁѕɘє+$ ɥѹ䁅مȁ)مѕхи+e5́Ёٕх) ɥѹ䁡ȁєم)ͭ ٕɕ)եٕɝ䁑)՝եȁ)%݅ɑم՝ )եȁ́́ȁє)مͭ)ͅɅ݅Ё݅ɑم)՝եͭ䰃eє)ͭݕ́ٽѥ)م%ѕѥݕи)-͔ͧ)ȁݕ́ѽЁѥݔ)ѥͥ́ٽ)٥ȁЁ́䁩)ͧɅݕȁЁ)͕݅ɑ̃eєѕ)݅Ёԁѕ́ɕ)մɥѥ