Senwes Scenario Februarie / Maart 2015 - Page 7

HO O F ST O R IE NET SOOS IN DIE 2007 SEISOEN BELEEF DIE SENTRALE MIELIEPRODUSERENDE GEBIEDE IN DIE SOMERREËNVALSTREEK VAN SUID-AFRIKA INTENSE HITTEGOLWE WAT DIE MIELIEPLANT ONDER STRES SIT. DIE GOEIE REEN IN MEESTE DISTRIKTE IN NOVEMBER EN DESEMBER 2014 HET MOONTLIK AANLEIDING GEGEE DAT LANDE GEPLANT IS WAAR DAAR NIE NOODWENDIG GENOEGSAME VOG WAS NIE, WAT DIE PROBLEEM KAN VERHOOG. D aar is streke waar die oes reeds skade gely het. Die potensiële skade en gepaardgaande kleiner oes kan tot gevolg hê dat sommige produsente terugbetaalprobleme van produksielenings kan ondervind. In hierdie artikel word gepoog om die alternatiewe aanwending van droogtemielies te vergelyk en riglyne te verskaf ten einde die produsent behulpsaam te wees om ‘n ingeligte besluit te kan neem. Die uitkoms van moontlike besluite geneem deur produsente is om die potensiële finansiële verliese wat in die gesig gestaar word tot die minimum te beperk. Daar is egter geen eenvoudige antwoord vir dié probleem nie. Sekere mielieprodusente het reeds ‘n redelike veefaktor om risiko te beperk en hoewel die veestapel tans in goeie kondisie is, bestaan kommer oor moontlike oorwinteringsprobleme in sekere distrikte. Die tipe en hoeveelheid kontrakte sowel as produsente met moontlike voertekorte wat tot oorwinteringsprobleme kan lei, kan die bepalende faktor wees in wat die produsent besluit om met sy mielies te doen. ‘n Land wat reeds ernstige droogteskade toon, bied verskeie opsies wat oorweeg kan word. Ten einde ‘n vergelykbare berekening te maak, word die uitgangspunt geneem dat daar een ton graanopbrengs is. Vir alle berekeninge word die insetkoste buite berekening gelaat, aangesien dit redelik varieer tussen gebiede en produsente. Die een benadering sou eenvoudig wees om teen die laagste moontlike verlies die droëmateriaal vir die vee aan te wend, versus die benadering om maksimum inkomste te probeer realiseer vir die potensiële oes. In al die moontlike aanwendingscenario’s van die droëmateriaal vir vee, moet ‘n proteïenlek bykomend voorsien word weens die inherente tekort van proteïene in mielies. Indien hooi tans teen markverwante ••• pryse gekoop word, sal die oorwintering van beeste tussen R 330 tot- R380 per maand per dier beloop. VERSKILLENDE OPSIES Stroop Die potensiële boerprys wat tans realiseerbaar is in die sentrale Vrystaat is in die orde van R2 000 per ton graan. Stroop en wegry koste is in die orde van R320 per hektaar. Die oesreste kan vir ongeveer 1,5 beeste voer voorsien vir een maand. Die oesreste kan tussen sowat R280 tot R450 per hektaar genereer afhangende die tipe dier in terme van die potensiële waardetoevoeging tot die diere. Deur te stroop en die oesreste te benut kan daar tussen R1 980 en R2 130 per hektaar gerealiseer word. Laat die land vir winterkos Hierdie opsie word oorweeg indien geen verdere kostes aangegaan wil word nie. ‘n Land met een ton graanopbrengs behoort nagenoeg drie beeste vir een maand van voer te voorsien, met inagneming van landverwering. Indien die potensiële massatoename verkoop sou kon word, sou ‘n inkomste van tussen R650 en R1 1 \