Senwes Scenario Desember 2017 - Maart 2018 - Page 26

•••• RUBR I E K Safex Scenario’s met Susari SUSARI GELDENHUYS INLEIDING Suid-Afrikaanse graanpryse is bekend daarvoor om besonders volatiel te wees weens onsekerheid oor wat die toekoms mag inhou vir die graanmark. Toekomstige voorraadvlakke, invoere, hektare aangeplant en opbrengste is slegs ’n paar van die faktore wat onse- kerheid (en dus prysvolatiliteit) in die mark veroorsaak het. Die onlangse oorgang van die ou seisoen met lae voorraadvlakke na die nuwe seisoen met meer guns­ tige produksieverwagtinge is ’n klinkklare bewys. Hierdie volatiele omstandighede bemoeilik goeie verskansings- en beleggingsbeslui­ te vir alle markdeelnemers. Daar bestaan egter twee algemene hulpmiddels in die vorm van fundamentele analise en tegniese analise wat sal bydra tot ’n hoër waarskyn­likheid van sukses wan- neer so ’n besluit oorweeg word. Fundamentele analise en die basis van tegniese analise is reeds in vorige artikels bespreek. Die vorige artikels het gefokus op die gebruik van verskeie instrumen­te in tegniese analise om sodoende sekere besluite te kan neem. As ’n reël kan die meeste tegniese indi­ katore meer akkuraat geïnterpre­ teer word in samewerking met die interpretasie van verhandelings­ volume en opebelang as indika- tor. Die vorige twee artikels het gefokus op volume en opebelang. Hierdie artikel bestudeer die wis- selwerking tussen prys, volume en opebelang as tegniese indikator. PRYS VS VOLUME VS OPEBELANG 1 Soos reeds genoem in vorige 24 artikels, word verskeie tegnieke gebruik om ondersteunings- en weerstandsvlakke vir pryse te be­paal. Die geldigheid, of selfs sterkte, van hierdie ondersteu­ nings- of weerstandsvlakke kan geverifieer word deur die gebruik van volume en ope- belang. Die rede hiervoor is dat meeste van die aktiwiteite en sentiment van markdeelnemers vasgevang word in prys, volume en opebelang. Deur dus hierdie instrumente in samewerking met mekaar te analiseer, kan beter verhandelingsbeslui­te geneem word. Die instrumente kan op twee basiese maniere geïnterpre­ teer word: Bevestiging van huidige tendens/prysuitbreek, en vooruit­ skatting van ’n tendensommekeer. Wanneer pryse ’n sekere primêre tendens vorm, word ope- belang en volume saam gebruik om te bepaal wat die sterkte van ’n tendens is. Indien pryse in ’n opwaartse (afwaartse) tendens is, met volume en opebelang wat styg, sal die tendens voortduur. Wanneer pryse dan deur ’n weer- standsvlak (ondersteuningsvlak) breek met volume en opbelang wat styg, word die uitbreek beves- tig en sal die tendens verder voort- duur. Daarteenoor, indien volume en opbelang daal tydens ’n skyn- bare sterk tendens, toon dit aan dat markaktiwiteite en sentiment moontlik verander het. Indien pryse naby aan ’n ondersteunings- of weerstandsvlak is, tesame met die verlaging in aktiwiteit, word dit beskou as ’n verswakking in die sterkte van die tendens en kan ’n tendensommekeer verwag word. Tabel 1 som die bostaande beskrywing kortliks op. SLOT Deur sl Y8&[Y[ZHYܚ\B0[YHX[H[Y[\HYY8&[\YH܈YB\ˈ]\ܙ[YHYۚY\B[[\HY][[Y[[H[[\BHX[Y\H[HYB\H[۝ZH\Z]H[Y[KX[\Y[8&[YZ]\8&[[\\^[ۙ\][[HقY\[[]ۛZZ B[[ܙX[[[Y[[BXYH[X[ZܙH]\[\YۚY\H\ܘYYZBYY[[\HYH[Y[ZYBYH\Y[\[XY[X[\YY[܈H[[[[۝ZH\[\[[Y\YB\Y[]\\ZYHYۚY\B[Z]ܙHX[YZHܙ X[ N[\]\YH[\[YHX[[”\[YHX[[[\]\YBY[Y[[[[[Y[[[Y[[[Y[[[Y[[[\X\H[[•\Z[HX\H[[”\YX\H[[•\Z[HYX\H[[ӎPSQTSUTUUT[\[XYZ8&\YHۙHYH[\]\YH[\[YHX[[˂ܞY[HYH\YXYZH۝[]\YH[HZ[HXZZ΂΋̋[\˘˞K^\[\YVKX\]Xԙ\ܝ‘T MST N8(ST[\[