Senwes Scenario Desember 2016 / Januarie 2017 - Page 23

••• •• HA N D E L SN UUS •• waterhouvermoë, gronddiepte, en hidroulise geleivermoë. 2.4 Gewasveranderlikes Gewasdigtheid; planthoogte, plantvoeding (N, P, K, Ca, Mg, C, Fe, Mn, Zn, en Cu); plant­ waterstremming; plantbiofisiese eienskappe, blaarareaindeks (BAI) onderskepping, fotosintetiese aktiewe bestraling en biomassa; plantblaarchlorofil inhoud en graankwaliteit. 2.5 Ander veranderlikes Onkruid, insekplae, nematodes, siektes en meganiese skade deur weer. 2.6 Bestuursveranderlikes Bewerking, bemesting, gewaswis­ seling, onkruiddodertoediening, besproeiing, ens. BESTUUR EN WINSGEWENDHEID VAN VERANDERLIKES Presisieboerderyrekordhouding sal die boer toelaat om die ver­ spreiding van kunsmisstowwe en chemikalieë meer akkuraat toe te pas wat insetkoste sal vermin­ der en opbrengste verhoog. Om bogenoemde meer prakties te ver­ duidelik is dat presisieboerdery die bestuurder toelaat om boerdery­ aktiwiteite meer akkuraat te kan noteer en te verander. Dit staan bekend as veranderlikheidsbestuur. Die bestuur van veranderlikes kan op twee maniere toegepas word, naamlik deur ’n kaartgebaseerde benadering en ’n sensorgebaseerde benadering. Die kaartgebaseerde benadering is gewoonlik makliker om toe te pas en is gebaseer op die volgende: • Roostersteekproefneming van die land. • Laboratoriumontledings van die grond. • ’n Spesifieke kaart van grondti­ pes, opbrengs, ens. van ’n land. • Die gebruik van hierdie kaart­ gebaseerde benadering om veranderlikekoerstoediening toe te pas. Die sensorgebaseerde benadering konsentreer meer op die direkte plant- en grondeienskappe en is gebaseer op die volgende: • Werklike tydsensors. • Die gebruik van hierdie werk­ like tydsensors wat fisies in die land geplaas is om veranderlike­ koerstoediening toe te pas. Die gebruik van hierdie metodes, ongeag die benadering wat gevolg kan word, bied ’n betroubare instrument vir die bepaling van landbourisiko asook die skedule­ ring van alledaagse boerderyakti­ witeite. Die direkte ekonomiese voor­ deel wat verband hou met die toepassing van presisieboerdery op plaasvlak is gewoonlik moeilik om te bereken. Daarom is dit van kardinale belang om die wins­ gewendheid wat presisieboerdery kan inhou op ’n geheelplaasbasis te meet en nie as individuele be­dryfsvertakkings nie. Wat daarmee bedoel word is dat al die boerderyvertakkings en hulpbronbeperkings waar pre­ sisietegnologie toegepas word, in berekening gebring moet word. Hierdeur sal die gebruik van pre­ sisieboerderytegnologie moontlike maksimale winspotensiaal wys, asook die potensiaal om risiko te verminder. Boere kan ’n ekonomiese ana­ lise doen, gebaseer op die variasie van oesopbrengs om ’n akkurate bepaling van hul risiko te verkry. Byvoorbeeld, die boer kan vasstel dat 70% van die tyd sal 75% van die hawer op ’n spesifieke land ’n opbrengs van 3,8 ton per hektaar lewer. Indien die boer weet wat sy insetkoste per hektaar is, kan hy vooraf ’n meer akkurate winsmarge per hektaar bereken. Hierdie voordele gaan gepaard met die akkurate rekordhouding wat presisieboerderytegnologie moontlik maak. Vir verdere inligting kontak Vossie per epos by lfvanstraaten@gmail. com. * Vossie van Straaten is ‘n meestersgraadstudent in Grondkunde. * L Յمȁ]Ё̃$)ɅM()M9]LMɥLؽ)8((((0