Senwes Scenario Augustus/September 2018 - Page 63

GRAANMAKELAARS kontrak gekoop nie. Die call-opsie is spe- sifiek teen die Maart kontrak gekoop om opsiekoste te verlaag en om die teorie te toets dat pryse wel neig om geleidelik te daal van Maart na Julie omdat produksie­ sekerheid dan grotendeels intree. Die derde strategie het oor tyd beter presteer as die ander in terme van gemid­delde prys gerealiseer, maar die eerste strategie het wel die kleinste variasie in gerealiseerde prys oor tyd verseker. Die geenverskan­ singstrategie het interessant genoeg oor tyd ‘n beter gemiddelde prys as die eerste strategie gerealiseer, maar ook die groot- ste variasie in gerealiseerde prys. Meer onlangse navorsing deur Strydom, Grové, Kruger en Willemse (2010), asook Venter, Strydom en Grové (2012) het ’n vergelyking tussen sekere roetinestrategieë en ’n algemene of grond- slagstrategie getref oor tyd. Die grond- slagstrategie was weereens om glad nie vooruit te verskans nie en produksie slegs na strooptyd teen die heersende kontant- prys te verkoop. Die eerste alternatiewe strategie was die koop van ’n minimum prys (put-opsie) na planttyd. Die tweede alternatief is geïmplementeer deur die oes in drie gelyke dele te bemark. Die eerste derde tydens planttyd, die tweede derde tydens die kritiese bestuiwingsfase in U SKRYF NO Februarie en die laaste derde gedurende strooptyd. Die derde alternatief was die verkoop van die totale oes in die kritiese bestuiwingsfase in Februarie deur termyn- kontrakte te verkoop. Die vierde alternatief was ook ’n verdeling van bemarkingsin- tervalle waar produksie in 12 gelyke dele (plus minus 3-week intervalle) van plant- tyd tot strooptyd opgedeel is. Bemarking het dan plaasgevind deur termynkontrakte te verkoop. Die algemene resultate het daarop gedui dat die minimum prys (put-opsie) strategie die hoogste gemiddelde SAFEX prys oor tyd gerealiseer het. Die swakste resultaat oor tyd was om alles op een punt in tyd of tydens strooptyd deur mid- del van vaste pryse (korttermynkontrakte) te verkoop. Gemeet aan variasie in gerea­ liseerde prys oor tyd, het die 12-interval verkoopstrategie die kleinste variasie getoon. Die kombinasie van opbrengs (gemiddelde gerealiseerde strategieprys teenoor die gemiddelde SAFEX prys) en risiko (variasie in gerealiseerde strategie­ prys) kon egter nie een strategie pertinent bo die ander laat uitstaan nie. Die slotsom was wel dat die keuse vir ’n spesifieke strategie sal afhang van die produsent se risiko-aptyt. Die slotsom of optimale karaktereien­ skappe wat egter deurlopend na vore kom uit die navorsing is as volg: ’n Verskansingstrategie moet sover moontlik ontwikkel en dienooreenkomstig geïmple- menteer word dat die beoogde produksie deurlopend verskans bly. Die strategie moet ook in staat wees om opwaartse potensiaal in die mark volledig of ten min- ste gedeeltelik vas te vang. ’n Belangrike aspek vir die keuse van ’n strategie en gevolglike sukses van ’n strategie, is dat dit belangrik is om te weet teen wat- ter prysvlak winsgewend geproduseer word. Die mark bied wel elke seisoen die geleentheid om winsgewend te verskans. Hierdie geleenthede, gekoppel aan ’n eenvoudige, herhaalbare strategie wat afwaartse prysrisiko uitskakel, maar oor die vermoë beskik om opwaartse poten­ siaal vas te vang, moet deel vorm van elke produsent se bemarkingsplan. Senwes Marktoegang kan deur middel van die produsentegraanbemarkers, asook Senwes Graanmakelaars, van hulp wees met verskeie voorseisoenbemarkingskon- trakte en verskansingsalternatiewe wat sal inpas by elke produsent se individuele risikoprofiel. ’n Hele paar van die alter- natiewe strategieë, wat tot ’n groot mate voldoen aan die beginsels, word vervat in Hansie Swanepoel se artikel op bl. 62. IN! IE G D N A V T ON io r a n e c S s e Senw RATIS! G Stuur asseblief u adres, telefoonnommer en e-posadres aan Marie Erasmus by:    Posbus 31, Klerksdorp, 2520 of e-pos na marie.erasmus@senwes.co.za of kontak Marie by 018 464 7568 indien u die Senwes Scenario wil ontvang. SENWES SCENARIO | LENTE 2018 61