Senwes Scenario April / Mei 2018 - Page 8

LANDBOUKUNDIG Kripbestuur van voerkrale Kripbestuur verwys na die daaglikse bestuur van krale om maksimum voerinname en die gesondheid van diere te verseker. Die doel van vleisbeeste in die voerkraal is om voer na hoë kwaliteit vleis om te skakel.  Deur dr Kobus Swart Dierevoedingskundige H antering veroorsaak spanning by diere en moet dus tot die minimum beperk word. Span­ ning verlaag die immuni­teit (siekteweerstand) en versteur die normale vreetgedrag wat lae voerinname en dus produksie veroorsaak. Diere het ᾿n baie konstante en voorspelbare droëmateriaal­ inname as persentasie van die lewende­ massa per dag (±2.5%). Maksimum voerinname is ᾿n voorvereiste vir maksi- mum en normal groei. Voerinname mag nie ten koste van die dier se gesondheid wees nie. Voerinname is ᾿n funksie van voerverteerbaarheid en vreetgedrag of spanning. Hoe beter die voer gebalanseer of geformuleer is, hoe beter sal die verte­ ring en gevolglike voer- en energie-inna­ me wees. Hoe minder spanning die dier ervaar, hoe meer stabiel en normaal sal die gedrag en beter die vrywillige inname van voer wees. Hoë voerinname verseker hoe energie-inname wat tot die beste pro- duksieresultaat aanleiding gee. Daaglikse beskikbaarheid van koel, vars en goeie kwaliteit drinkwater is ᾿n kernbelangrike voorvereiste vir normale voerinname en goeie produksie in die voerkraal. GROEIFASES, AANPASSING EN MARKGEREEDHEID Om die korrekte bestuur te kan toepas moet diere in verskillende fases van groei en klasse ingedeel word. Die fases ver- 06 SENWES SCENARIO | HERFS 2018 wys na die groeistadium in die kraal, bv. beginfase, groeifase en afrondingsfase. Die doel van die fases is om diere so gou moontlik by ᾿n al hoër energie-inhoud (stysel) van die voer aan te pas om mak- simum energie-inname te verseker. Elke fase se voer vers fVFw7Fg6RЧ7FVƖrVFR76r'W&FRfW WBFvƖ2vVG&VW"v&BfW&FR&VvfVƶRf6RFRfW"ЦRVf6W6R֗76W7FVƖr2&Vw&RGVFrfRvVBFP'VVVvW2FRFW"2FR76RfW'w2'bvW6rFP&2V&VvWvVFV76FB2f&FVV76RFW&R6vVV2FƖFRRvW6VVƶR0( VW6'FvRvVG&rVbw&VFVWBFRvVR76RfFW&R2ЦFW&ƖvR7rFBFR֖VFP&WW&d$T4RdU$TtpT$4U54U$rddU FR&62f&&W7GWW"2FR"Ч&VvVf&VVW&FRfW"f"VƶRw&Vf6PfFRFW"FRfW'6bF"WB6VW vVv&BFBFR&VwFRfW"f"FP&VwFRFW&RvWfW"v&BvW6VVƶPf6R6Rf&V6RfW'6FRfW"vBFR&fW'6bv&@WBFWW"FRFrFR&fW&Vp&ǒ2FRfW6VFRfW"FRfVVbFP22FBvVVrFR&fgFW&FR6VFBfW&'6vV&*Ц6VW&FRfW&RVFB6VVЧFWvRWF&ƖW6R7FWW&76RVFpvVRFW2v&BFFR7GvRVFR6֗2VV&FW'fBVffVFWvRFW'W7Fr&WG&V&&PFW6rVVFvVBf"FRFvƖ6PfW&VvrffW"2vV&VFV@G6ƖvW6VFBFR'&VvVf&VVW&FRfW"&WFRv\*ЧvW6RfvVBffW"2GW76V#RV3RFBG&'FB&WFW"fW&VvrVfW&VB7FwvW&vVBffW"6vVVFRfW&rFRf&0fvfV6R$U4$$TBddU"TdU%$UDPfW&&fW&FW'7FVFBfW"FRFW&RvW'v&Bf'2fW"W@GW2VƶRFrvVVrVFW&RFR&fW'6bv&BFW&Rv&BfpWB&WFRvVF6VW"VVvPFvFVBvBW&FRvWvFRb&FPfW'7FWW"6W7rVƶRFW"GvЦVg&VWFvVG&r( 2g&VWB6VW&RG@fFRFrVvVRvVW"fvVFRFW 26VW&RGBFRg&VWBf"W&FP&VFRWBfW&W6ƖVƶRFrFW6VfFPGBfFRFrvWfW"v&BखFVFW6RsFBvW&2ЦFrf"&vWfrv&BVfW"v&@GvVRVW"W"FrfW'6b'bsVC2FR&VV7FVVFRGBGW76VআW&FRfVFw2FW'6VFVƖrVpW&RFRFvƖ6RfW&76WBW&FRg&VWGGBfW'FVVv&FrVv&@3RfFRFvƖ6RfW"FRvvV@VsRFR֖FFrfW'6b5DT4RT$UĔpddU$PR&WFW"FRfW&RR&WFW"0FR&GV6W&W7F6RFRfW&&