Senwes Scenario April / Mei 2017 - Page 59

••• • • KO S V IR D IE SIE L • • ’n Pers mantel en ’n doringkroon? LEES: Matteus 27:27-44 DIE GEBEURE IN MATTEUS 27 IS BY UITSTEK DRAMA­ TIE­SE IRONIE. DAAR GE­BEUR SOVEEL DINGE OP ’N HEELTEMAL ANDER MANIER AS WAT DIE LESER VERWAG. K ort tevore het Jesus nog wonderwerke gedoen, die bewondering van die skare geniet toe Hy Jerusalem binnegekom het. Maar nou het die gety teen Jesus gedraai. Judas het Hom verraai en Petrus het Hom verloën. Van die ander dissipelkorps, wat Hy self uitgesoek het, was daar nie ’n teken nie. Waar skares Hom vroeër verdring het, was Hy nou alleen. Vroeër die magneet, en nou vergeet. DS. WILLIE BOTHA In die goewerneur se ampswoning trek hulle vir Jesus ’n pers mantel aan, ’n koninklike kleed. Hy word verkleineer, want Hy is mos nie regtig ’n koning nie. Net so word ’n doringkroon en stok as septer aan Hom gegee. Hy word deur die heidense soldate bespoeg en bespot. Die mengsel van gal en wyn ver verwyder van die wonder- like wyn wat Hy in Kana uit water gemaak het, en waarvan die gaste nie genoeg kon kry nie. Die bord- jie bokant sy kop - die koning van die Jode. Net die koning van die Jode? Dít is die dramatiese ironie. Hulle spot Hom vir soveel min­ der as wat Hy in werklikheid is. Geen kleed in hierdie wêreld is die Seun van God waardig nie. Geen septer suiwer genoeg om in Sy hande geplaas te word nie. Geen edelsteen of edelmetaal dit werd om op Sy kop geplaas te word nie. Hy word gekruisig omdat hulle gedink het dat Hy die koning van die Jode is, terwyl dit die Koning van die Wêreld is wat voor hulle hang. As ons verbaas was oor Sy nederige geboorte in ’n stal, wat sal ons sê as ons besef dat Hy in ’n atmosfeer van haat sterwe? Die ironie strek verder: Verteen­ woor­digend van die mensdom spo